ROZEZNANIE RYNKU na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie i monitorowanie jakości powietrza” w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398

1.           NAZWA PROJEKTU LUB PROGRAMU

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459), jak również nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, a jedynie rozpoznaniem rynku służącym orientacyjnemu oszacowaniu kosztów zorganizowania i przeprowadzenia niżej opisanego zadania.

 3.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie i monitorowanie jakości powietrza w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza Strona 2 z 5 w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_System IT.

4.            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie określonym w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_System IT.

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy i stałego kontaktu z Zamawiającym.

5.            WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej:

  • posiadania wiedzy i doświadczenia;
  • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.            TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycenę usługi należy składać do 4 lutego 2022 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail: dos@opolskie.pl.

O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu e-mail na skrzynkę Zamawiającego.

Wycena powinna zawierać następujące elementy: cena jednostkowa netto; cena jednostkowa brutto, łączna cena netto i brutto w dwóch wariantach przedstawione na załączonym do ogłoszenia formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 Rozeznania rynku_formularz.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Tomaszem Tańczukiem nr tel. 77/549 38 71.

Data ważności:04.02.2022
Osoba odpowiedzialna:Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE
Typ:Rozeznanie rynku

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 27.01.2022
Wytworzono przez: Katarzyna Oszańca - Kierownik Projektu LIFE
Opublikowano: 27.01.2022, 17:24
Opublikowano przez: Katarzyna Oszańca
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 354

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry