XXXVII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 grudnia 2021r.

Stan: 15 grudnia 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w dniu 21 grudnia 2021 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00 (videokonferencja ZOOM)

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 oraz podjęcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok.
  1) omówienie przez Marszałka Województwa projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok;
  2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 oraz opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok;
  3) przedstawienie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok z uwzględnieniem opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych, które nie zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej;
  4) przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok i autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 oraz stanowiska Zarządu Województwa do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu złożonych przez Komisję Finansów i Mienia Województwa;
  5) przedstawienie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok;
  6) dyskusja;
  7) głosowanie wniosków komisji i radnych, które nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Mienia Województwa w zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok oraz wniosków Komisji Finansów i Mienia Województwa, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd w przedstawionej autopoprawce do projektu uchwały budżetowej;
  8) głosowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022-2030,
  b) w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia na terenie Gminy Reńska Wieś zakazu spalania w urządzeniach grzewczych paliw innych niż proekologiczne.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Komunikaty.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Metryczka

Wytworzono: 07.12.2021
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 07.12.2021, 15:21
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 15.12.2021, 15:27
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 181

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry