“MAMY RADY NA ODPADY” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego

Projekt: “MAMY RADY NA ODPADY” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego

Nr ewidencyjny wniosku: RPOP.05.02.00-16-0003/20

Decyzja nr RPOP.05.02.00-16-0003/20-00 o dofinansowaniu projektu pn. “MAMY RADY NA ODPADY” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi dla działań edukacyjno-informacyjnych

W dniu 31.05.2021 r. została przyjęta uchwała nr 4869/2021 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowanie projektu pn. „Mamy Rady Na Odpady” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego, realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie.

Projekt Partnerski – Lider Województwo Opolskie.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 109 652,59 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 2 999 635,42 PLN oraz wkład własny w wysokości 1 110 017,17 (w tym wkład własny dwóch partnerów tj. Gmina Kędzierzyn –Koźle oraz Związek Międzygminny Czysty Region w wysokości 178 266,00 PLN).

Partnerzy:

– Muzeum Wsi Opolskiej,

– Muzeum Śląska Opolskiego,

– Związek Międzygminny Czysty Region,

– Gmina Kędzierzyn –Koźle.

Opis projektu:

Projekt ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym (wojewódzkim). Kampania skierowana będzie do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców, tj.: osób dorosłych, młodzieży, dzieci, obejmując różnorodne formy przekazu, tj.: konkursy szkolenia/lekcje tematyczne, warsztaty edukacyjne, spoty medialne, gry i konferencje.

Aspekty edukacyjne i informacyjne kampanii dotyczyć będą szczególnie realizacji działań kierunkowych, wskazanych do podjęcia w WPGO WO (np. segregowanych zgodnie z wymaganiami, promocji właściwego postępowania z odpadami, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym również postępowania z odpadami biodegradowalnymi, edukacji i promocji z zakresu hierarchii postępowania z odpadami, gospodarki cyrkulacyjnej i zapobiegania powstawaniu odpadów, przeciwdziałania spalaniu odpadów). Treści działań edukacyjnych uwzględniać będą warstwę informacyjną (kształcenie) oraz praktyczną (wyrabianie i utrwalanie właściwych nawyków). Zapewnione będzie to poprzez dostarczenie komplementarnych nośników edukacji: materiałów informacyjnych oraz narzędzi edukacji.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W ramach celów szczegółowych wymienić należy: efektywne podnoszenie jakości zbiórki odpadów; popularyzację idei „zero waste” jako ograniczenie powstawania odpadów w gospodarstwach domowych; usprawnienie działania systemu gospodarki odpadami w województwie opolskim; redukcję ryzyka wystąpienia negatywnych zjawisk typu spalanie śmieci, dzikie wysypiska; koordynację współpracy pomiędzy aktorami biorącymi udział w gospodarowaniu odpadami w regionie; poinformowanie mieszkańców o tym jak efektywnie dla środowiska sortować odpady.

Wszystkie elementy projektu podporządkowane są głównemu założeniu, czyli szerokiemu zasięgowi realizowanych przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, obejmujących wsparciem informacyjnym wszystkich mieszkańców województwa opolskiego w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Poprzez przeprowadzenie planowanych działań w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej zostanie osiągnięty cel szczegółowy 2 działania Osi priorytetowej V: Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie. Mechanizmem wzmocnionym w projekcie będzie wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Wśród wielu zastosowanych rozwiązań przewiduje się, że zostaną wykorzystane m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy, pikniki, publikacje oraz inne narzędzia do popularyzacji wiedzy, celem umożliwienia szerokiej grupie osób wykształcenia trwałych nawyków selektywnego zbierania odpadów. Dzięki takim działaniom możliwe stanie się przybliżenie lub wręcz osiągnięcie celów stawianych w zakresie poziomu odzysku i recyklingu w WPGO, SZOOP oraz RPO WO.

Metryczka

Wytworzono: 04.11.2021
Wytworzono przez: Tomasz Przygoda
Opublikowano: 04.11.2021, 13:02
Opublikowano przez: Tomasz Przygoda
Zmodyfikowano: 04.11.2021, 13:04
Zmodyfikowano przez: Tomasz Przygoda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 137

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry