ROZEZNANIE RYNKU na świadczenie usługi pn.: „Dostarczanie posiłków z obsługą (tzw. catering) w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 (D1, E2)

  1. NAZWA PROJEKTU LUB PROGRAMU

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509), jak również nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598), zwanej dalej „ustawą PZP”, a jedynie rozpoznaniem rynku służącym orientacyjnemu oszacowaniu kosztów zorganizowania i przeprowadzenia niżej opisanego zadania.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie posiłków z obsługą (tzw. catering) w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 (D1, E2).

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W ramach świadczonych usług cateringowych, Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem Zamawiającego na wskazane spotkanie, zgodnie z pisemnym zleceniem na usługi cateringowe.

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy i stałego kontaktu z Zamawiającym.

  1. WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej:

  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
  • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • wykonawcy, którzy są wpisani do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wycenę usługi należy składać do 28 października 2021 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres email: dos@opolskie.pl.

O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu e-mail na skrzynkę Zamawiającego.

Wycena powinna zawierać takie, elementy jak jednostkową cenę netto; cenę brutto, przedstawione na załączonym do ogłoszenia formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku.

 

Data ważności:28.10.2021
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Typ:Rozeznanie rynku

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.10.2021
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 21.10.2021, 12:30
Opublikowano przez: Katarzyna Oszańca
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 148

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry