XXX sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 25 maja 2021 r.

Stan: 18 maja 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w dniu 25 maja 2021 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00 (videokonferencja)

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Informacja pt. Program funkcjonowania i rozwoju Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
 11. Informacja pt. Regionalny program ochrony zdrowia psychicznego dla województwa opolskiego i uwarunkowania jego realizacji.
 12. Informacja dot. opłat ekologicznych w 2020 r. z tytułu: opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłaty recyklingowej.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w latach 2015-2020.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Woj. Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2020 roku.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych za rok 2020.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów do Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/226/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w  Opolu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2021 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.
 23. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) powierzenia Gminie Skoroszyce realizacji zadania pn. „Od Juniora do Seniora – aktywnie spędzaj czas – 2 edycja” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego w części niezrealizowanej w roku 2020.
  b) powierzenia Gminie Prószków realizacji zadania pn. „Muzyka łączy pokolenia” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Woj. Opolskiego w części niezrealizowanej w roku 2020.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych IV” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność WUP w Opolu.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 27. Wolne wnioski.
 28. Komunikaty.
 29. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Wytworzono: 18.05.2021
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 18.05.2021, 08:38
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 20.05.2021, 15:13
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 302

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry