XXVIII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 30 marca 2021r.

Stan: 23 marca 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXVIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w dniu 30 marca 2021 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00 (videokonferencja)

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Informacja nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 11. Sprawozdanie  ze współpracy Województwa Opolskiego z zagranicą w 2020 roku.
 12. Informacja pt. ”Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego i uwarunkowania jego realizacji”.
 13. Informacja dotycząca wykonania w 2020 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2025 oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2025.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020 – 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/321/20212 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,  których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2021 roku do Województwa Opolskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w art. 8 ust. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, prowadzonych przez Województwo Opolskie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/251/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia aneksu nr 1 do umowy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.
 24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2020 r.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 26. Wolne wnioski.
 27. Komunikaty.
 28. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Wytworzono: 16.03.2021
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 17.03.2021, 13:48
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 07.05.2024, 14:31
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 268

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry