Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO)

Europejski Budżet Obywatelski

Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO)

 

Informacje ogólne:

Projekt EBO to pierwszy w Europie, zaakceptowany przez Komisję Europejską: projekt wsparcia kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. EBO ma charakter inicjatywy oddolnej, kładącej nacisk na zaangażowanie organizacji pozarządowych województwa opolskiego, w realizację zadań publicznych mających na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców Opolszczyzny, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu.

Projekt zakłada realizację zadań w ramach dobrze już znanych organizacjom pozarządowym – otwartych konkursów ofert (OKO) na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednak wraz z udziałem dorosłych mieszkańców regionu w głosowaniu, jako elementu partycypacji społecznej. Głosowanie nad poszczególnymi ofertami stanowić będzie ważny element oceny merytorycznej ofert. Spośród wszystkich ofert (zadań publicznych) w ramach OKO wybrane zostaną te, które uzyskają największą sumę punktów z oceny merytorycznej i głosowania mieszkańców. Następnie wybrane oferty jako projekty/zadania zostaną realizowane na podstawie umów podpisanych z NGO.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową szkoleń stanowić będą osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujące lub  zamieszkujące i pracujące, lub zamieszkujące i uczące się na terenie województwa opolskiego, uczestniczące w kształceniu ustawicznym w ramach zadania publicznego, zwane dalej „uczestnikami”.

 

Finansowanie:

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 10 117 627,53 PLN.

Kwota wnioskowanego dofinansowania to 9 105 864,77  PLN, w tym:

 • 8 599 983,40 PLN środki EFS,
 • 505 881,37 PLN środki Budżetu Państwa.

 

Informacje na temat procedury konkursowej, wymaganych dokumentów i wyboru projektu:

Wszystkie informacje dot. naboru i regulaminu konkursu (wraz z Zasadami, które stanowią podstawę do uruchomienia konkursu) dostępne są na stronie: https://rpo.opolskie.pl/?p=41995 (informacja dotycząca projektu zamieszczona na stronie https://rpo.opolskie.pl)

 

Zakres projektu pn. Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego projektu pozakonkursowego w ramach działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020

Okres realizacji: 01.11.2020 – 31.03.2023

 

W ramach projektu realizowane są 2 zadania.

Zadanie 1: Przeprowadzenie działań edukacyjno-świadomościowych na rzecz kształcenia ustawicznego, wydatki (łącznie 10) obejmujące:

 • Działania edukacyjno-świadomościowe w mediach regionalnych i lokalnych
 • Wykonanie materiałów edukacyjno-świadomościowych
 • Wykonanie roll-upów na rzecz działań edukacyjno-świadomościowych
 • Przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjno-świadomościowych i usługa transportowa na spotkania
 • Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
 • Zakup sprzętu do realizacji działań edukacyjno-świadomościowych
 • Przeprowadzenie konferencji na rzecz edukacji i wzmocnienia świadomości w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji
 • Wynagrodzenie specjalisty ds. konsultacji, spotkań i konferencji (2 osoby)
  oraz specjalisty ds. działań edukacyjno-świadomościowych (1 osoba)

wydatki: 275 749,04 zł, w tym na kampanie edukacyjno-świadomościowe: ok. 108 tys. zł

Zadanie 2: Realizacja działań na rzecz kształcenia ustawicznego w tym przeprowadzenie otwartych konkursów ofert, koordynacja oraz kontrola udzielonego wsparcia, wydatki (łącznie 6) obejmujące:

 • Dostosowanie i bieżąca obsługa systemu informatycznego do OKO oraz systemu
  do głosowania elektronicznego
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w formie dotacji w ramach OKO
 • Zakup pakietu wiadomości tekstowych do wykorzystania w ramach usługi umożliwiającej wysyłanie wiadomości sms
 • Wynagrodzenie zespołu ds. realizacji EBO oraz obsługa prawna realizacji działań
  w zakresie kształcenia ustawicznego (łącznie: 12 osób)

– wydatki: 8 922 094,17 zł, w tym na przeprowadzenie Otwartych Konkursów Ofert: ok. 8,5 mln zł

Koszty pośrednie: 919 784,32 zł, tj. 10%, w tym na promocję projektu planuje się
ok. 100 tys. zł.

Więcej informacji na stronie: ebo.opolskie.pl

Metryczka

Wytworzono: 22.03.2021
Wytworzono przez: Milena Englot-Brzozowska
Opublikowano: 22.03.2021, 13:23
Opublikowano przez: MILENA ENGLOT-BRZOZOWSKA
Zmodyfikowano: 22.04.2021, 13:15
Zmodyfikowano przez: Artur Ślimak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 171

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry