XXVII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 lutego 2021r.

Stan: 9 lutego 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
w dniu 23 lutego 2021 r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00 (videokonferencja)

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Opolskiego.
 11. Informacja pt. ”Podsumowanie realizacji marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej za 2020 r.”.
 12. Sprawozdanie z działalności:
  a) Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli w roku 2020,
  b) Biura Województwa Opolskiego w Moguncji w roku 2020.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Reńska Wieś.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Skoroszyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork z przeznaczeniem na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela w Kluczborku”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Branicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. na terenie województwa opolskiego.
 20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie OCRG w Opolu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie OCRG w Opolu.
 24. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/346/2005 SWO  z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego.
 25. Sprawozdanie z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego podjętych w IV kwartale 2020 r.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 27. Wolne wnioski.
 28. Komunikaty.
 29. Zamknięcie obrad.

Metryczka

Wytworzono: 09.02.2021
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 10.02.2021, 15:00
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 07.05.2024, 14:30
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 232

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry