ROZEZNANIE CENOWE – na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu analizy: „Badanie wraz z opracowaniem raportu dot. świadomości mieszkańców w dziedzinie jakości powietrza” – w ramach realizacji projektu pn.: Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie proszę o przedstawienie szacunkowej kwoty netto/oraz brutto na usługę dot. Badania świadomości mieszkańców województwa opolskiego w dziedzinie jakości powietrza. 

Etapy realizacji zamówienia:

 • I etap zadania – opracowanie narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety, przeprowadzenie badania ex-ante świadomości mieszkańców województwa opolskiego oraz przygotowanie i opracowanie raportu (przygotowany raport będzie musiał być opracowany zgodnie ze standardami dostępności) – 1 kwartał 2021 r,
 • II etap zadania –  dopracowanie narzędzia badawczego na bazie wcześniej przygotowanego w ramach etapu I, przeprowadzenie ponowne badania świadomości społecznej oraz przygotowanie drugiego raportu (przygotowany raport będzie musiał być opracowany zgodnie ze standardami dostępności) – 3 kwartał 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Opracowanie ankiety badawczej i wykonanie analizy ex-ante: „Badanie wraz z opracowaniem raportu dot. świadomości mieszkańców w dziedzinie jakości powietrza – etap I” a następnie w 3 kwartale 2022 r. ewaluacji „Badanie wraz z opracowaniem raportu dot. świadomości mieszkańców w dziedzinie jakości powietrza – etap II”:
 • Opracowanie narzędzia badawczego – kwestionariusz ankiety, w celu zbadania świadomości społecznej problemu niskiej emisji (oddziaływania niskiej emisji na zdrowie, gotowości do wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, gotowości do zmiany postaw, obniżenia zużycia energii).
 • Przeprowadzenia badania świadomości mieszkańców z obszaru województwa opolskiego. Przy realizacji wywiadów kwestionariuszowych zakładane jest zastosowanie metody mixed-mode. W pierwszej kolejności wymagany przy realizacji badania jest wywiad telefoniczny (CATI), a następnie ankieta internetowa (CAWI) – badanie powinno zostać wykonane na próbie 1000 mieszkańców.
 • Przygotowanie i opracowanie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące propozycji technik i metod do zastosowania w ramach przeprowadzanych w projekcie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym – należy przygotować 5 egzemplarzy raportu, oprawionych w sposób trwały, w formacie A4, wydruk dwustronny, kolorowy na papierze ekologicznym pochodzącym z recyklingu oraz 10 szt. CD/DVD wraz z wersją elektroniczną dokumentu w plikach z rozszerzeniem doc. oraz pdf (przygotowany raport będzie musiał być opracowany zgodnie ze standardami dostępności). Dodatkowo 1 egzemplarz ostatecznego raportu ex-ante musi zostać przekazany w wersji papierowej (wydruk dwustronny, kolorowy, na papierze ekologicznym, zwarty i podpisany przez Wykonawcę i autora / autorów analizy).
 • Opracowanie na bazie wcześniej przygotowanego narzędzia badawczego kwestionariusza do ewaluacji.
 • Przeprowadzenia badania świadomości mieszkańców z obszaru województwa opolskiego oraz ocena wypływu przeprowadzonych w projekcie działań na wzrost świadomości mieszkańców w dziedzinie ochrony powietrza. Przy realizacji wywiadów kwestionariuszowych, tak jak przy analizie ex-ante, zakładane jest zastosowanie metody mixed-mode. W pierwszej kolejności wymagany przy realizacji badania jest wywiad telefoniczny (CATI), a następnie ankieta internetowa (CAWI) – badanie zostanie wykonane na próbie 1000 mieszkańców.
 • Przygotowanie i opracowanie raportu (przygotowany raport będzie musiał być opracowany zgodnie ze standardami dostępności) zawierającego ocenę wpływu projektu na wzrost świadomości mieszkańców w dziedzinie jakości powietrza – należy przygotować 5 egzemplarzy raportu, oprawionych w sposób trwały, w formacie A4, wydruk na papierze ekologicznym pochodzącym z recyklingu oraz 10 szt. CD/DVD wraz z wersją elektroniczną dokumentu w  plikach z rozszerzeniem doc. oraz pdf (przygotowany raport będzie musiał być opracowany zgodnie ze standardami dostępności). Dodatkowo 1 egzemplarz ostatecznego raportu musi zostać przekazany w wersji papierowej (wydruk dwustronny, kolorowy, na papierze ekologicznym, zwarty i podpisany przez Wykonawcę i autora / autorów analizy).

Zakres analizy:

 • Aktualny stan świadomości społecznej mieszkańców w dziedzinie jakości powietrza w tym problemu niskiej emisji (oddziaływania niskiej emisji na zdrowie, świadomość w zakresie faktycznego stanu jakości powietrza w województwie opolskim oraz w gminie, w której zamieszkuje respondent, wiedza w zakresie istniejących możliwości finansowania termomodernizacji oraz wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła, wiedza w obszarze źródeł niskiej emisji, wiedza w zakresie opracowywanego w województwie opolskim programu ochrony powietrza, wiedza w zakresie sposobów i metod obniżenia zużycia energii, oraz wpływu obniżonego zużycia energii na jakość powietrza, wiedza na temat możliwości śledzenia oraz zainteresowanie monitoringu jakości powietrza);
 • Ocena postawy mieszkańców województwa opolskiego w zakresie: gotowości do wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, gotowości do zmiany postaw, gotowości podjęcia działań w celu obniżenia zużycia energii.

Szczegóły dotyczące badania oraz wymogów znajdują się w załączonym dokumencie pn.: Rozeznanie cenowe – badanie świadomości mieszkańców w dziedzinie jakości powietrza  etap I i II (ocena ex-ante oraz ewaluacja).

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty do dnia 14 grudnia 2020 r. na adres mailowy: dos@opolskie.pl  (mailto:dos@opolskie.pl)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Katarzyną Oszańcą – Kierownikiem Projektu LIFE, nr tel. 77/4483229.

Jednocześnie informuję, iż nie jest to zapytanie ofertowe ani postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie to służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.

 

Data ważności:14.12.2020
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Typ:Rozeznanie rynku

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.12.2020
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 08.12.2020, 10:56
Opublikowano przez: Katarzyna Oszańca
Zmodyfikowano: 08.12.2020, 11:04
Zmodyfikowano przez: Katarzyna Oszańca
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 172

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry