Śląsk bez granic III – zamki i pałace / Slezsko bez hranic III – hrady a zámky

Śląsk bez granic III – zamki i pałace”

Slezsko bez hranic III – hrady a zámky

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 

Partner wiodący: Województwo Opolskie

Partnerzy projektu: Miasto Albrechtice (Město Albrechtice), Śląskie Rudoltice (Obec Slezské Rudoltice)

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu odwiedzalności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu. Cel zostanie osiągnięty przez wykorzystanie wspólnego potencjału dziedzictwa kulturowego partnerów z obu stron granicy. Unikatowy transgraniczny szlak turystyczny oparty będzie na przywróceniu dziedzictwa (częściowa rewitalizacja 3 zamków) i udostępnieniu go turystom.

Atrakcyjność turystyczna regionu zostanie podniesiona dzięki wykorzystaniu wspólnego potencjału dziedzictwa kulturowego partnerskich samorządów z obu stron granicy. Stworzony zostanie unikatowy transgraniczny szlak turystyczny. Wpłynie to pozytywnie na poziom odwiedzalności regionu. Nowo powstający produkt turystyczny obejmuje znaczny obszar, z uwagi na to, że cała trasa liczy więcej niż 170 km. Dzięki komplementarności z innymi działaniami, powstanie bogata oferta turystyczna zachęcająca turystów do dłuższego pozostania w regionie (np. na kilka dni). Obecnie stopień wykorzystania bazy noclegowej w regionie kształtuje się w ujęciu rocznym na poziomie ok. 40%.

 

Grupy docelowe

Główną grupą docelową są turyści z obu stron granicy. Celem projektu jest przyciągnięcie jak największej grupy nowych turystów (zakłada się, że w wyniku realizacji projektu dojdzie do  zwiększenia odwiedzalności o ok. 17 000 rocznie), ale także zachęcenie turystów już odwiedzających region, których jest ok. 2 mln rocznie (Ostrava, Opava, Opole, Krasiejów itp.) do skorzystania z nowej oferty turystycznej w postaci nowej trasy obejmującej wspólną historię i dziedzictwo kulturowe. W ofercie turystycznej istnieją bardzo duże różnice pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi regionów a peryferyjnie położonymi miejscowościami bezpośrednio przy granicy.

Wtórną grupą docelową są:

– podmioty branży turystycznej, które skorzystają na zwiększeniu atrakcyjności i podniesieniu odwiedzalności regionu. Pozwoli to na powstawanie nowych usług, wzrost ekonomiczny i tworzenie nowych miejsc pracy,

– mieszkańcy – głównie dzięki powstawaniu nowych miejsc pracy i pozytywnym zmianom jakości życia.

 

Kluczowe działania realizowane w ramach projektu:

0 – Przygotowanie projektu;

1 – Zarządzanie projektem;

2 – Działania promocyjne i informacyjne;

3 – Stworzenie wspólnej, stałej Rady Programowej ds. Produktu turystycznego;

4 – Śląsk bez granic: Zamki i Pałace – szlak pieszo-rowerowy i samochodowy;

5 – Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego zamków – częściowa rewitalizacja zamku Moszna;

6 – Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego zamków – częściowa rewitalizacja Zamek Linhartovy;

7 – Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego zamków – częściowa rewitalizacja Zamek Rudoltice
Śląskie;

8 – Działania promujące wspólny szlak Śląsk bez granic: Zamki i Pałace.

 

W ramach projektu powstała Rada Programowa Projektu

Do zadań Rady Programowej Projektu należy:

 1. Stworzenie metodyki szlaku turystycznego (pieszego, rowerowego i samochodowego), jego wyznaczenie i ewentualne dodatkowe oznakowanie,
 2. Koordynacja prac związanych z opisaniem szlaku – teksty będą wykorzystane do przewodnika, aplikacji oraz na stronie www w PL, CZ, ENG, DE wersjach językowych
 3. Koordynację działań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem projektu – transgraniczna wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami w zakresie prowadzenia prac restauratorskich i w zakresie przywracania i udostępniania dziedzictwa architektonicznego,
 4. Prace związane z przygotowaniem i realizacją materiałów informacyjno-promocyjnych (strona www, przewodnik, aplikacja, film, mapy, tablice) i promocyjnych (kampania promocyjna), w tym wypracowanie wspólnej identyfikacji wizualnej produktu turystycznego, która będzie używana na wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych
 5. Wytworzenie połączenia pomiędzy trasą i produktem turystycznym Śląsk bez granic oraz zagwarantowanie pełnej komplementarności z dotychczasową ofertą turystyczną po obu stronach granicy,
 6. Nawiązanie ścisłej współpracy z regionalnymi partnerami w branży turystycznej – przede wszystkim z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Moravian-Silesian Turism (MST). Głównym celem jest pakietowanie ofert i wspólny marketing o znaczeniu ponadregionalnym (np. prezentacji szlaku na turystycznych targach międzynarodowych w ramach stoisk partnerskich regionów itd.).

 

Trasa szlaku pieszo – rowerowego i samochodowego w ramach Programu Interreg V-A CZ-PL
pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”:

 1. Moszna – Moszna Zamek, moszna-zamek.pl, Zamkowa 1, 47-370 Moszna.
 2. Krapkowice – Baszta widokowa, DK45, 47-300 Krapkowice.
 3. Większyce – Restauracja Pałac Większyce, Kozielska 15, 47-208 Większyce.
 4. Głogówek – Baszta strażniczo-więzienna, Kościuszki 27, 48-250 Głogówek, – Zamek, Zamkowa 23, 48-250 Głogówek.
 5. Biała – Zamek Prószkowskich, Armii Krajowej 8, 48-210 Biała.
 6. Prudnik – Wieża Zamkowa zwana Wieżą Woka, Zamkowa 8, 48-200 Prudnik, – Willa Hermanna Franklä, Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik.
 7. Město Albrechtice – Zámek Linhartovy, Linhartovy, 793 95 Město Albrechtice, Czechy, Linhartovy, zameklinhartovy.cz;
 8. Slezské Rudoltice – Pałac Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice 1, 793 97 Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice, slezskerudoltice.estranky.cz
 9. Zámek Hoštálkovyhttp://www.zamekhostalkovy.cz

 

„Śląsk bez granic III – zamki i pałace”

Slezsko bez hranic III – hrady a zámky

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko

 

Projekt v této chvíli získal ze strany inspektora výjimku z veřejné podpory. Nyní vedoucí partner, kterým je Opolské vojvodství, řeší posunutí termínů jednotlivých etap projektu.

Poskytovatel dotace souhlasí s posunutím termínu realizace projektu do 30. 6. 2022. Doposud však nebyly posunuty jednotlivé etapy projektu.

Projekt Slezsko bez hranic III – hrady a zámky čeká na závěrečnou zprávu inspektora ze strany poskytovatele dotace, poté může být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti příhraničního regionu,zlepšení situace na přeshraničním trhu práce ve službách, skrze zvýšení turistické atraktivity daného území. Cíle bude dosaženo využitím společného kulturního potenciálu partnerů z obou stran hranice. Unikátní přeshraniční turistická trasa je založena na zachování kulturního dědictví (částečná revitalizace 3 zámků) a jejich zpřístupnění veřejnosti. Pro vylepšení turistické aktraktivity regionu bude využíván společný potenciál kulturního dědictví partnerských obcí z obou stran hranice. Bude vytvořena unikátní přeshraniční turistická trasa “Slezsko bez hranic III – zámky a paláce”, postavená na obnově kulturního dědictví a částečné revitalizaci zámků Moszna a Linhartovy, a opravě památkových části zámku Slezské Rudoltice a jeho zpřístupnění široké veřejnosti.

Na zvýšení počtu návštěvníků tohoto regionu to bude mít jistě pozitivní vliv. Nově vznikající turistický produkt zahrnuje rozsáhlé území vzhledem k tomu, že celá trasa měří více než 170 km. Komplementárnost s jinými aktivitami v regionu a vytvoření bohaté turistické nabídky povede k tomu, že turisté budou inspirováni k delšímu pobytu v regionu (například v délce několika dní). V současnosti využití celkové ubytovací kapacity v regionu se pohybuje ročně kolem 40%.

Aby nabídka v rámci cestovního ruchu v pohraničí byla více atraktivní, budou v rámci projektu realizovány komplementární aktivity, postavené na společném historickém dědictví zámků
a historických objektů nacházejících se v bezprostřední blízkosti česko-polské hranice. Aktivity projektu budou zahrnovat:

 1. Vytvoření společné marketingové značky “Slezsko bez hranic – zámky a paláce” – komplementárně navazující na již dříve realizované přeshraniční projekty, spojující zajímavá vyhlídková místa či vytvářející nové turistické destinace.
 2. Vyznačení přeshrnaiční trasy pro pěší, cyklisty i automobily, která bude na dvou místech překračovat hranici. Trasa zahnující zámky a historické paláce na prudnicko-krnovském pohraničí bude spojovat 9 unikátních míst v regionu.
 3. Částečná revitalizace zámků Mosza (Opolské vojvodství), Slezské Rudoltice a Linhartovy (Obec Albrechtice) s cílem navrácení jim původního vzhledu a funkcí včetně jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Aktivity v rámci realizace budou také směřovat k vytvoření odpovídajích podmínek pro návštěvu těchto objektů v souladu s obecnými a bezpečnostními předpisy.
 4. Společné propagačně-informační aktivity s cílem přilákat turisty aby využívali novou turistickou nabídku v přeshraničí (popagační film – celá trasa z ptačí perspektivy, mapy, průvodce, aplikace plníci fuknci navigátora – pro pěší, cyklisty i automobily).

Všechny aktivity projektu budou připraveny a realizovány společně s cílem na dosažení co nejlepších výsledků. Pro rozšíření a spolupůsobení efektů v rámci projektu bude navázána úzká spolupráce s regionálními subjekty působícími v oblasti rozvoje turismu: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna a Moravian-Silesian Turism. V rámci projektu bude stanovena finanční mezera zahrnující příjmy z prodeje vstupenek do tří zámků (stav před a po realizaci projektu bude monitorován u všech objektů zahrnutých do projektu).

Klíčové aktivity:

0 – Příprava projektu

1 – Řízení projektu

2 – Propagační a informační činnost

3 – Vytvoření společné a stálé Programové rady pro Turistický produkt

4 – Slezsko bez Hranic: Hrady a zámky – pěší a cyklotrasa, trasa pro automobily

5 – Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace zámku Moszna

6 – Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace Zámku Linhartovy

7 – Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace zámku Slezské Rudoltice

8 – Aktivity propagující společnou trasu Slezsko bez hranic Hrady a zámky

 

Vedoucí partner: Województwo Opolskie

Partneři projektu: Město Město Albrechtice, Obec Slezské Rudoltice

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 31.03.2020
Wytworzono przez: Artur Ślimak
Opublikowano: 31.03.2020, 14:12
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 03.01.2023, 11:24
Zmodyfikowano przez: Artur Ślimak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 284

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry