Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością Gminy Opole

Kategoria:Ochrona przyrody
Komórka organizacyjna:Referat Rolnictwa i Łowiectwa
Przedmiot sprawy:

Wydawanie przez Marszałka Województwa Opolskiego w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością Gminy Opole.

Podmioty uprawnione:

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek (wg wzorów):

  • posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela nieruchomości;
  • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

  • spółdzielnię mieszkaniową
  • wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali
  • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawierający następujące dane (zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):
1)    Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2)    Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3)    Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
4)    Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5)    Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
-posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
-nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6)    Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7)    Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8)    Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9)    Projekt planu nasadzeń zastępczych – jeżeli dotyczy;
10)    Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów – jeżeli dotyczy;
11)    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli dotyczy;
12)    Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych, występujących w obrębie drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia – jeżeli zostało wydane;
13)    Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy przed organem administracji publicznej w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – jeżeli dotyczy;
14)    Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa  – w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez wnioskodawcę – jeżeli dotyczy;
15)    Inne załączniki uznane przez wnioskodawcę za istotne, nie wymagane ustawą o ochronie przyrody.

Opłaty:

Zgodnie z art. 84, 85, 86, 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:

  • postaci papierowej:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Kancelaria Ogólna ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub ul. Hallera 9, 45-876 Opole, budynek A, parter (formularz wniosku w załącznikach)

albo

  • formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (formularz wniosku dostępny na BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska).
Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 46  ust. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) od powyższej decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Zgodnie z art. 35  § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter prowadzonych spraw, wynikający m.in. z konieczności przeprowadzenia oględzin terenowych sprawy rozpatrywane są w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:

Rozdział 4 – Ochrona terenów zieleni i zadrzewień – ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.02.2020
Wytworzono przez: Wiesław Kryniewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opublikowano: 25.02.2020, 14:56
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 05.01.2024, 12:00
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1492

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry