Opłata recyklingowa

Kategoria:Środowisko
Przedmiot sprawy:

Opłata recyklingowa

Opłaty:

OPŁATA

Pobrana opłata recyklingowa za 2019 rok jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca 2020 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy pobrana opłata recyklingowa od 2020 rok jest wnoszona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Opłatę recyklingową wnosi się na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
Bank Millennium S. A.
Nr 08 1160 2202 0000 0003 5705 4265
w tytule: REGON,
z dopiskiem „opłata recyklingowa  ”,  ilość sztuk, rok pobrania opłaty recyklingowej

W przypadku wpłaty po terminie płatności należy podać oddzielnie: kwotę należności głównej   + kwotę odsetek

Zgodnie z art. 54. § 1, ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn.zm.) odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1639)

Sposób wyliczenia opłaty recyklingowej: ilość sztuk sprzedanych toreb x 0,20 zł.

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1114 z późn. zm.)

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji

Metryczka

Wytworzono: 10.01.2019
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 10.01.2019, 11:27
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 21.03.2022, 12:01
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 5220

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry