Przeprowadzanie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Kategoria:Środowisko
Przedmiot sprawy:

Przeprowadzanie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Dodatkowe informacje:

Termin załatwienia:
Egzamin przeprowadza się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie.

Czas realizacji:
Wysłanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami następuje niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu i wniesieniu opłaty za wydanie świadectwa.

Podmioty uprawnione:

Każdy

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w celu stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, powinien zawierać:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
2. datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy;
3. miejsce zamieszkania wnioskodawcy;
4. wskazanie zakresu kwalifikacji o jakie ubiega się wnioskodawca.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami,
  •  oświadczenie, że wnioskujący w przeciągu 6 miesięcy nie przystępował do egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

 

 

Opłaty:

Opłata za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami wynosi 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Opłatę wnosi się z chwilą złożenia wniosku.

Opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wynosi 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Opłatę uiszcza się przy odbiorze świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Opłatę za stwierdzenie kwalifikacji i wydanie świadectwa wnosi się na konto: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

Bank Millennium S. A.
02-593 Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A
Nr 70 1160 2202 0000 0000 7165 0243

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Informacje o terminie egzaminu i wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu udziela:
Joanna Zarzycka-Poproch – tel.: (77) 44 29 354 – Sekretarz Komisji

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:

Art. 164, art. 165, art. 166 i art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699)

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat Pozwoleń Środowiskowych

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 09.02.2018
Wytworzono przez: Manfred Grabelus – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 09.02.2018, 14:12
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 04.04.2022, 10:40
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1127

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry