Koncepcja korytarzy ekologicznych w województwie opolskim

Koncepcja korytarzy ekologicznych w województwie opolskim, 2012 r.

Skuteczna ochrona zasobów różnorodności biologicznej wymaga stworzenia warunków dla przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni oraz zachowania spójności systemu przyrodniczego poprzez jego powiązanie zespołem korytarzy ekologicznych. Wyznaczone korytarze umożliwią migrację i dyspersję gatunków zarówno w wymiarze europejskim, regionalnym i lokalnym.

Cel opracowania jest wyznaczenie obszarów funkcjonalnych mających za zadanie zapewnienie: spójności przestrzennej i ekologicznej regionalnego systemu obszarów chronionych i sieci ekologicznej NATURA 2000, względnej trwałości i stabilności funkcjonowania krajobrazu oraz przeciwdziałanie izolacji obszarów przyrodniczo cennych.

Głównym celem tworzenia korytarzy ekologicznych jest zapewnienie względnej trwałości i stabilności funkcjonowania krajobrazu oraz przeciwdziałanie izolacji obszarów przyrodniczo cennych, poprzez zachowanie przestrzennie powiązanych obszarów naturalnych oraz półnaturalnych. Tworzą je obszary stosunkowo mało przekształcone w wyniku działalności człowieka, charakteryzujące się bogactwem gatunkowym i stabilnością funkcjonowania ekosystemów, występujących w ich obrębie. Obszary te, nazywane „biocentrami”, obszarami „węzłowymi”, cechują się występowaniem warunków dla przetrwania ekosystemów i gatunków charakterystycznych dla danego regionu biogeograficznego. Warunkiem ich przetrwania jest zapewnienie powiązań z innymi podobnymi obszarami w celu przeciwdziałania szkodliwemu zjawisku izolacji. Funkcję tą pełnią „korytarze ekologiczne” – struktury najczęściej pasmowe, charakteryzujące się warunkami korzystnymi dla migracji gatunków oraz przepływu materii i energii, umożliwiające migrację zwierząt i roślin oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności zarówno na obszarach sieci Natura 2000, jak i na innych terenach o dużej wartości przyrodniczej.

Analizę rozmieszczenia korytarzy ekologicznych i przystanków pośrednich przygotowano na podstawie danych literaturowych, zarówno aktualnych jak i historycznych, wyników prowadzonych prac badawczych specjalistów oraz uzupełniających kontroli terenowych. Graficzne przedstawienie korytarzy ekologicznych przygotowane zostało na mapach województwa opolskiego w skali 1:100000, w formacie wektorowym GIS (GeoMedia*.tab).

Dla analizy aktualnego stanu prac nad korytarzami ekologicznymi na poziomie gmin przeprowadzono ankietyzację gmin w zakresie uwzględniania problematyki korytarzowej w gminnych dokumentach planistycznych (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.02.2012
Wytworzono przez: Jolanta Paszkiewicz
Opublikowano: 31.05.2017, 11:41
Opublikowano przez: Magdalena Słaboń
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 258

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry