Analiza możliwości lokalizacji farm wiatrowych w województwie opolskim

Analiza możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie opolskim, 2017 r.

Opracowanie sporządzone zostało w ramach studiów i analiz przestrzennych dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

Celem opracowania jest ocena możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze województwa opolskiego, uwzględniających uwarunkowania lokalizacyjne wprowadzone Ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (DZ.U. z 2016 r., poz. 961).

Ustawa obliguje samorząd województwa opolskiego do uwzględnienia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa reguły odległościowej w odniesieniu do lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz zabudowy mieszkalnej i mieszanej, z funkcją mieszkalną.

Opracowanie wskazuje obszary możliwe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, spełniając warunki ustawowe, uwzględniające zasadę przezorności, rozpoznaje potencjał przestrzenny i energetyczny, jak również potencjalne skutki przestrzenne dla rozwoju elektrowni wiatrowych.

Opracowanie ma służyć minimalizacji konfliktów funkcjonalno-przestrzennych na jak najwcześniejszym etapie prowadzenia procesów lokalizacyjnych przez samorząd województwa i samorząd gminy.  Oprócz nich adresatem opracowania są inwestorzy, organizacje pozarządowe i szeroko rozumiane społeczeństwo, zainteresowane dalszym wspieraniem rozwoju energetyki wiatrowej, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego i korzystnych warunków dla zdrowia i życia człowieka.

Opracowanie sporządzone zostało w formie tekstowej i graficznej (3 mapy) w skali 1: 100 000.

Wskazane obszary nie należy utożsamiać z ostateczną lokalizacją elektrowni wiatrowych, a wskazywane obszary wymagają każdorazowej weryfikacji na etapie opracowywania przez samorządy lokalne gminnych dokumentów planistycznych i prowadzonych postępowań środowiskowych. W związku z powyższym, końcowe ustalenia lokalizacyjne mogą się różnić od proponowanych w niniejszym opracowaniu.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.03.2017
Wytworzono przez: Waldemar Zadka
Opublikowano: 31.05.2017, 11:46
Opublikowano przez: Magdalena Słaboń
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 248

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry