Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Kategoria:Turystyka
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek z danymi wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
  • Oświadczenie o treści wynikającej z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. turystycznych.
  • Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy zgodnie ze wzorem tej umowy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli świadczą imprezy turystyczne lub ułatwiają nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
  • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 30 zł, jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 355 zł pozostałe podmioty za dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Organ właściwy:Marszałek Województwa – zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub bezpośrednio w Departamencie Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3, III piętro

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
Komórka organizacyjna:Departament Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 10.11.2016
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Opublikowano: 10.11.2016, 14:43
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 12.09.2022, 11:38
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1259

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry