Projektowanie aktów normatywnych

Wyciąg ze Statutu – Uchwała XXXVII/346/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. (ze zm.)

§ 21

Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:
1) Przewodniczący,
2) Przewodniczący Komisji w jej imieniu,
3) grupa co najmniej pięciu radnych,
4) Klub,
5) Zarząd,
6) Marszałek.

§ 22

 1. Projekt uchwały wymaga:
  1) uzasadnienia pochodzącego od wnioskodawcy,
  2) opinii radcy prawnego Urzędu,
  3) opinii Zarządu , jeśli nie był on projektodawcą,
  4) opinii Skarbnika – w przypadkach, gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe.
 2. Projekty uchwał przedkłada się Przewodniczącemu, nie później niż 21 dni przed planowanym terminem obrad sesji.
 3. Projekty uchwał spełniające wymogi formalne, o których mowa w ustępie 1, Przewodniczący kieruje do właściwych komisji. Komisja, do której został skierowany projekt uchwały, przedstawia Sejmikowi opinię, w której przedstawia wniosek o:
  1) przyjęcie projektu bez poprawek;
  2) przyjęcie projektu z określonymi poprawkami;
  3) odrzucenie projektu.
 4. Po wniesieniu projektu wnioskodawcom służy prawo zgłoszenia na sesji autopoprawek, jeżeli w okresie między zakończeniem prac nad projektem a dniem sesji zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające zmianę ostatniej jego wersji.
 5. W razie wprowadzenia przez projektodawcę autopoprawek do projektu uchwały, po spełnieniu wymogów, o których mowa wyżej, a przed sesją, na której ma on być rozpatrywany, projektodawca składa ujednoliconą wersję projektu uchwały uwzględniającą autopoprawkę, z dopiskiem “wersja II”.
 6. Przewodniczący rozstrzyga, czy wniesiona autopoprawka zmienia na tyle projekt uchwały, że wymaga on ponownego opiniowania, czy też można “wersję II” skierować bezpośrednio pod obrady.
 7. Jeżeli “wersja II” kierowana jest na sesję bez opiniowania, to pod obrady Sejmiku przedkładane są wszystkie warianty projektu, natomiast jeśli “wersja II” przeszła procedurę wskazaną wyżej, wówczas jest jedynym projektem rozpatrywanym na sesji.
 8. Sejmik może odesłać projekt do Komisji właściwych ze względu na przedmiot projektu, jak również zwrócić go wnioskodawcom celem uzupełnienia lub usunięcia braków ujawnionych w toku dyskusji.

Projekty Uchwał Sejmiku

Metryczka

Wytworzono: 16.11.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 16.11.2016, 08:49
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 16.09.2019, 10:04
Zmodyfikowano przez: Joanna Wilczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 109

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry