Wyrażanie zgody/lub nie wyrażanie na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych w zakresie określonym ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82)

Kategoria:Rolnictwo
Podmioty uprawnione:

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
  2. Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
  3. Wykaz powierzchni gruntów leśnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia z określeniem celu przeznaczenia w projekcie planu.
  4. Załączniki graficzne, w tym mapa poglądowa oraz mapa zawierająca dane z  ewidencji gruntów i budynków, na których należy zaznaczyć w sposób czytelny wnioskowane do zmiany przeznaczenia na cele nieleśne grunty leśne. Mapa zawierająca treść mapy gospodarczej lasów.
  5. Ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:
   a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nieleśne
   b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nieleśne
  6. Uproszczony planu urządzenia lasu / inwentaryzacja.
  7. Opinia Izby Rolniczej w Opolu.
Opłaty:

zwolnione z opłat

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Kancelaria Ogólna
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
Art.7 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82)
Uwagi:

Wniosek musi zawierać 2 komplety załączników graficznych

Przedmiot sprawy:

Wydawanie decyzji w sprawie zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze pozostałych gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa

Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 46  ust. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) od powyższej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komórka organizacyjna:Referat Rolnictwa i Łowiectwa

Metryczka

Wytworzono: 10.10.2016
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski
Opublikowano: 10.10.2016, 12:00
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 27.02.2024, 09:31
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 331

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry