Ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych

Kategoria:Rolnictwo
Podmioty uprawnione:

Uprawniony do rybactwa na podstawie art. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Wniosek o ustanowienie obrębu hodowlanego zawierający następujące dane:
  a) pełna nazwa i adres uprawnionego do rybactwa, telefon kontaktowy, dokładny adres obiektu,
  b) opis obiektu ze wskazaniem powierzchni, w przypadku stawów powierzchni ogroblowanej i użytkowej (lustra wody), rodzaju i wielkości produkcji rybackiej.
 2. Dokumenty potwierdzające prawo rybackiego wykorzystania obiektu stawowego lub innego zbiornika wodnego (akt notarialny lub umowa dzierżawy) aktualne wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek, na których planowane jest ustanowienie obrębu hodowlanego
 3. Czytelna mapa obiektu stawowego z naniesionymi stawami, groblami, ciekami wodnymi punktami poboru i zrzutu wody wraz z dokładnie zaznaczonymi granicami wnioskowanego obrębu hodowlanego
 4. Umowa zawarta z uprawnionym do rybactwa w obwodzie rybackim (w przypadku gdy do obrębu hodowlanego włączony będzie odcinek cieku wchodzący w skład obwodu rybackiego, którego użytkownikiem jest inna osoba prawna lub fizyczna)
 5. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzenia wodnego i/lub na piętrzenie  wód i/lub pobór wód na potrzeby obiektów stawowych i/lub zrzut wody z obiektów stawowych – oryginał do wglądu
 6. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnianiu warunków sanitarno – weterynaryjnych i posiadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł na rachunek bankowy: Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek – Ratusz, Bank Millennium SA, nr konta 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249, (należy napisać tytułem: decyzja – ustanowienie lub zniesienie obrębu hodowlanego)

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Kancelaria Ogólna
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich – sekretariat
ul. Hallera 9
45-867 Opole

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2b, 2c i ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 883).

Uwagi:

Zgodnie z art. 16 ustawy o rybactwie śródlądowym uprawniony do rybactwa ma obowiązek oznakować obręb hodowlany. Zasady oznakowania obrębu zawarte są w § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018, poz. 2168 ze zm. ).

Przedmiot sprawy:

Ustanawianie przez Marszałka Województwa Opolskiego obrębu hodowlanego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie wniosku złożonego przez uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Znoszenie przez Marszałka Województwa Opolskiego obrębu hodowlanego w drodze decyzji administracyjnej na wniosek uprawnionego do rybactwa albo z urzędu, jeżeli uprawniony do rybactwa trwale zaprzestał prowadzenia w obrębie hodowlanym działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb.

Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 46  ust. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.) od powyższej decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komórka organizacyjna:Referat Rolnictwa i Łowiectwa

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.10.2016
Wytworzono przez: Wiesław Kryniewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opublikowano: 07.10.2016, 08:37
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 04.01.2024, 14:05
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 252

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry