Projekty pomocy technicznej RPO WO 2014-2020

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2023 rok
Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/22-00 z 12.12.2022r.
Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020
Wartość projektu: 16.789.040,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 14.270.684,00 PLN
Wkład własny z budżetu województwa: 2.518.356,00 PLN.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis:

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020, zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013 oraz przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027.

Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:
 zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.

PDz obejmuje następujące zadania:
1) Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.
2) Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
3) Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w formie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno – promocyjnej, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.
Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 – Pomoc Techniczna.


Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XIII – Pomoc techniczna  REACT-EU

Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej REACT-EU RPO WO 2014-2020 na 2022 rok

Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.13.01.00-16-0001/22-00 z 06.06.2022r.

Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Wartość projektu: 2 922.540,00 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.484.159,00  PLN

Wkład własny z budżetu województwa: 438.381,00 PLN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

Krótki opis:

 

W ramach PDz realizowane jest wsparcie wdrożenia REACT-EU przez IZ RPO WO 2014-2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

 

Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji,
 • sprawny system wdrażania REACT-EU,
 • wsparcie spójnego systemu informacji i promocji RPO WO 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na pomoc REACT-EU.

 

PDz obejmuje następujące zadania:

 • Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Dominującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, są koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację RPO WO 2014-2020 (Programu). Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego, umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Osi Programu dotyczącej REACT-EU, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027 oraz innych ciał działających na rzecz Programu. Celem działań w ramach kategorii 121 jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków do prawidłowego działania instytucji, a także sprawnego systemu wdrażania.

 • Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 – Ewaluacja i badania – w przedmiotowym projekcie nie przewiduje się finansowania działań w ramach kategorii 122.
 • Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja

Kategoria ta obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w formie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-promocyjnej, opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, realizacja innych akcji informacyjnych. Do opinii publicznej kierowane będą działania komunikacyjne o celach i efektach inicjatywy REACT-EU. Celem działań będzie również pokazanie pozytywnego wpływu wsparcia z Funduszy Europejskich, zapewnienie szerokiego społecznego poparcia dla działań finansowanych w ramach REACT-EU ze szczególnym uwzględnieniem europejskich wartości polityki spójności oraz współpracy europejskiej w obszarze zwalczania efektów COVID-19.


Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XIII RPO WO 2014-2020 – Pomoc Techniczna REACT-EU.

 


 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna

Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2022 rok

Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/21-00 z 20.12.2021r.

Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Wartość projektu: 17.336.470,00  PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 14.735.999,50  PLN

Wkład własny z budżetu województwa: 2.600.470,50  PLN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Krótki opis:

 

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020, zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013 oraz przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027.

 

Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 • sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 • spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.

 

PDz obejmuje następujące zadania:

 • Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.

 • Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 • Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w formie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno – promocyjnej, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.

Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 – Pomoc Techniczna.


Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna

Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2021 rok

Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0002/20-00 z 14.12.2020r.

Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Wartość projektu: 15.939.117,65  PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 13.548.250,00  PLN

Wkład własny z budżetu województwa: 2.390.867,65 PLN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis:

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020, zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013 oraz przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027.

 

Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 • sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 • spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.

 

PDz obejmuje następujące zadania:

 • Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.

 • Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 • Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w formie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno – promocyjnej, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.

Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 – Pomoc Techniczna.

 

 

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2020 rok

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna

Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2020 rok

Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/19-00 z 16.12.2019r.

Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Wartość projektu: 14.375.880,00 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 12.219.498,00 PLN

Wkład własny z budżetu województwa: 2.156.382,00 PLN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Krótki opis:

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020, zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013 oraz przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027.

 

Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 • sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 • spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.

 

PDz obejmuje następujące zadania:

 • Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.

 • Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 • Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w formie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno – promocyjnej, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.

Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 – Pomoc Techniczna.

 

 Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2019 rok

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2018 rok
Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/18-00 z 17.12.2018r.
Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020
Wartość projektu: 14.749.940,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 12.537.449,00 PLN
Wkład własny z budżetu województwa: 2.212.491,00 PLN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis:

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020, zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013 oraz przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027.

Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 • sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 • spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.

PDz obejmuje następujące zadania:

 • Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.

 • Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 • Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w formie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno – promocyjnej, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.

Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 – Pomoc Techniczna.Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2018 rok

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2018 rok
Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/17-00 z 18.12.2017r.
Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020
Wartość projektu: 13.970.231,76 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 11.874.696,99 PLN
Wkład własny z budżetu województwa: 2.095.534,77 PLN.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis:

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013.

Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 • sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 • spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.

PDz obejmuje następujące zadania:

 • Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.

 • Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 • Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w mediach, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.

Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 – Pomoc Techniczna.Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2017 rok

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2017 rok
Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/15-00 z 28.11.2016r.
Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020
Wartość projektu: 13.357.060,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 11.353.501,00 PLN
Wkład własny z budżetu województwa: 2.003.559,00 PLN.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis:

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013.

 

Cel realizacji projektu i jego wpływ na realizację celów RPO WO 2014-2020:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie IZ RPO WO 2014-2020, w szczególności poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników IZ, zabezpieczenie powierzchni biurowych wraz z kosztami eksploatacji, doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, zapewnienie efektywnego uczestnictwa w systemie informatycznym. Finansowane będą również koszty szkoleń pracowników zaangażowanych w procesy związane z realizacją Programu, w szczególności zajmujących się przyjmowaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną projektów, jak też ich udziału w konferencjach, seminariach i innych formach przygotowania zawodowego/podnoszenia kwalifikacji.
 • sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020, poprzez zapewnienie stosownego wsparcia organizacyjnego dla pełnienia obowiązków IZ, m.in. organizacji naborów, oceny i wyboru projektów, weryfikacji płatności, monitoringu, certyfikacji, audytu i kontroli,
 • spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 poprzez działania, służące rozpropagowaniu wiedzy na temat Programu i efektów jego wdrażania.

 

PDz obejmuje następujące zadania:

 • Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.

 • Kategoria interwencji 122 obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 • Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w mediach, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.

Przedmiotowe działania przyczynią się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny. Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w PDz są zgodne z celami Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020 – Pomoc Techniczna.


Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016 rok

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016 rok
Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0004/15-00 z 25.01.2016r.
Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020
Wartość projektu: 13.315.000,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 11.317.750,00 PLN
Wkład własny z budżetu województwa: 1.997.250,00 PLN.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis:

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013. PDz obejmuje następujące zadania:

 1. Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
  Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.
 2. Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 – Ewaluacja i badania – obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 3. Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja
  Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w mediach, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.

Przedmiotowe działania przyczyniają się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny.


Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na lata 2014-2015

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na lata 2014-2015
Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/15-00 z 26.10.2015r.
Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Wartość projektu: 12 498 372,18 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 10 623 616,35 PLN
Wkład własny z budżetu województwa: 1 874 755,83 PLN.

Krótki opis projektu:

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013. PDz obejmuje następujące zadania:

 1. Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
  Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.
 2. Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 – Ewaluacja i badania – obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
 3. Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja
  Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w mediach, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.

Przedmiotowe działania przyczyniają się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Metryczka

Wytworzono: 11.05.2016
Wytworzono przez: Krzysztof Sługocki
Opublikowano: 18.10.2016, 13:11
Opublikowano przez: Krzysztof Sługocki
Zmodyfikowano: 07.12.2023, 15:35
Zmodyfikowano przez: Małgorzata Pęcak-Zacharko
Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 1182

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry