Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych w zakresie określonym ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82)

Kategoria:Rolnictwo
Podmioty uprawnione:

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne
  2. Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów na cele nieleśne
  3. Wykaz powierzchni gruntów leśnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia z określeniem celu przeznaczenia w projekcie planu
  4. Załączniki graficzne, w tym mapa poglądowa oraz mapa ewidencji gruntów i budynków, na których należy zaznaczyć w sposób czytelny wnioskowane do zmiany przeznaczenia na cele nieleśne grunty leśne tereny już zainwestowane oraz tereny posiadające już zgody właściwych organów na zmianę przeznaczenia. Mapa powinna zawierać treść mapy gospodarczej lasów.
  5. Ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:
    a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nieleśne
    b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nieleśne
  6. Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
Opłaty:

Zwolnione z opłat

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Kancelaria Ogólna
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
Art.7 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82)
Uwagi:

Wniosek oraz całość dokumentacji należy przekazać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przedmiot sprawy:

Wydawanie opinii do wniosków kierowanych do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nieleśne

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komórka organizacyjna:Referat Rolnictwa i Łowiectwa

Metryczka

Wytworzono: 10.10.2016
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski
Opublikowano: 10.10.2016, 11:54
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 27.02.2024, 09:32
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 287

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry