Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych w zakresie określonym ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409)

Kategoria:Rolnictwo
Podmioty uprawnione:

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne
  2. Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów na cele nieleśne
  3. Wykaz powierzchni gruntów leśnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia i typów siedliskowych z określeniem celu przeznaczenia w projekcie planu
  4. Załączniki graficzne, w tym mapa poglądowa oraz mapa zawierająca dane z  ewidencji gruntów i budynków, na których należy zaznaczyć w sposób czytelny wnioskowane do zmiany przeznaczenia na cele nieleśne grunty leśne. Mapa zawierająca treść mapy gospodarczej lasów.
  5. Ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:
    a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nieleśne
    b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nieleśne
  6. Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
Opłaty:

Zwolnione z opłat

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Kancelaria Ogólna
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
Art.7 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409)
Uwagi:

Wniosek oraz całość dokumentacji należy sporządzić w 2 egzemplarzach wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

Przedmiot sprawy:

Wydawanie opinii do wniosków kierowanych do Ministra Klimatu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nieleśne

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komórka organizacyjna:Referat Rolnictwa i Łowiectwa

Metryczka

Wytworzono: 10.10.2016
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski
Opublikowano: 10.10.2016, 11:54
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 12.01.2023, 10:14
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 270

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry