Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Piastowska 17
45-082, Opole
tel.: (+48)  77 4467847
mail: bdo@opolskie.pl

Dyrektor: Barbara Kamińska
Z-ca Dyrektora: Aleksandra Zwarycz

 1. Zakres działania Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.
 2. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
  1. wzmacnianie rozwoju sektora obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności obywatelskiej w województwie opolskim na rzecz skutecznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i regionu,
  2. prowadzenie działań wspierających III sektor obywatelski, współpracę międzysektorową oraz aktywność obywatelską mieszkańców województwa opolskiego,
  3. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego,
  4. opracowywanie, we współpracy z departamentami, jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
  5. opracowywanie procedur (regulaminów) mających na celu ujednolicenie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi, stosowanych przez departamenty Urzędu oraz jednostki organizacyjne,
  6. koordynowanie i nadzorowanie działań departamentów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania i ogłaszania otwartych konkursów ofert oraz trybu pozakonkursowego na udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,
  7. edukacja na rzecz aktywizacji poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz pracowników Urzędu,
  8. koordynowanie konsultacji społecznych mających na celu zwiększenie roli sektora obywatelskiego, jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie wpływu obywateli na działania państwa w tym samorządów terytorialnych i rynku na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  9. realizacja inicjatyw lokalnych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  10. współpraca i współdziałanie:
   •  z radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,
   •  ze środowiskami młodzieżowymi województwa opolskiego, w tym z Forum Młodzieży Województwa Opolskiego,
   • ze środowiskami senioralnymi województwa opolskiego, w tym z Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,
   • z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi województwa opolskiego,
  11. realizacja zadań na rzecz aktywizacji obywatelskiej i integracji społeczności lokalnej, w tym w społecznościach o których mowa w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
  12.  obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
  13.  promowanie III sektora pozarządowego, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych przez organizacje pozarządowe,
  14.  wspieranie promocji i organizacji wolontariatu na terenie województwa,
  15.  prowadzenie bazy organizacji pozarządowych,
  16. tworzenie, współtworzenie i realizacja projektów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi finansowanych ze środków zewnętrznych.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Wytworzono: 12.05.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 13.09.2016, 08:25
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 03.01.2022, 14:26
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 5785

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry