Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego

Opracowanie jest dokumentem sporządzanym dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Jest opracowaniem nowego typu, określającym przyrodnicze uwarunkowania dla zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.
Zakres informacji zamieszczonych w opracowaniu spełnia funkcję:

 • informacyjno-diagnostyczną – informując o zasobach, ich stanie i kierunkach przekształceń,
 • analityczną – stanowiąc podstawę wyjściową do opracowań strategicznych i prognozowania kierunków zmian, działań zapobiegawczych i korygujących,
 • edukacyjną – popularyzując wiedzę o regionie,
 • wspomagającą zarządzanie i monitoring zmian środowiska przyrodniczego,
 • kreującą – określając kierunki działań ochronnych, kształtuje strukturę przestrzenną systemu przyrodniczego, określa obszary realizacji i sposoby rekultywacji i rehabilitacji terenu.

Opracowanie obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • blok I – rozpoznanie i charakterystykę ogólną województwa,
 • blok II – diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska,
 • blok III – wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku z określeniem kierunków możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska,
 • blok IV – przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej środowiska (waloryzacja funkcjonalno-przestrzenna), w tym:
  – wskazanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności oraz optymalnego funkcjonowania przyrody,
  – wskazanie obszarów ochrony zasobów przyrodniczych,
  – wskazanie obszarów rozwoju funkcji użytkowych,
  – wskazanie obszarów zagrożeń i uciążliwości środowiskowych,
 • blok V – uwarunkowania ekofizjograficzne zagospodarowania przestrzennego województwa:
  – określenie obszarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej,
  – ograniczenia ekofizjograficzne z określeniem działań prewencyjnych,
  – określenie obszarów konfliktów przyrodniczo-przestrzennych,
 • blok VI – wnioski ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

W opracowaniu zawarto informacje o poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego, ich stanie i funkcjonowaniu, predyspozycjach wykorzystania i uwarunkowaniach rozwojowych. W szczególności informacje te obejmują rozpoznanie morfologii, geologii, hydrologii i hydrografii, klimatu i gleb województwa, krajobrazu i zasobów przyrodniczych oraz ich powiązań z terenami zewnętrznymi, aktualnego stanu komponentów środowiska, charakteru i trendów ich zmian.

Opracowanie, z uwagi na zakres poruszanej problematyki może być dodatkowo wykorzystywane do:

 • sporządzania dokumentów planistycznych i studialnych na poziomie regionalnym,
 • sporządzania dokumentów strategicznych i programowych województwa,
 • sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko strategii, polityk, planów i programów o charakterze regionalnym,
 • zarządzania środowiskiem oraz monitorowania jego zmian,
 • udostępniania danych o środowisku,
 • popularyzacji wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 24.05.2011
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 21.09.2016, 09:48
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 06.10.2016, 08:34
Zmodyfikowano przez: Urząd Marszałkowski w Opolu
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1316

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry