Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Ozimska 19
45-057, Opole

VIII piętro, Sekretariat pokój nr 827
tel.: (+48) 77 44 45 500
fax: (+48) 77 44 45 524

e-mail: dzd@opolskie.pl

Dyrektor:  Izabela Damboń-Kandziora
Z-ca Dyrektora: Paweł Polak

Komórki organizacyjne:

 • Referat Zdrowia (ZD)
 • Referat Polityki Społecznej (PS)
 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (PU)

W departamencie funkcjonuje Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Jacek Ruszczewski, ul. Ozimska 19, 8 piętro pokój 815, tel. 77 44 45 509, e-mail: j.ruszczewski@opolskie.pl

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. prowadzenie bieżącej współpracy oraz wykonywanie czynności nadzoru, wynikających z ustawy o działalności leczniczej, za wyjątkiem przeprowadzania kontroli wynikających z art. 121 ust. 4 ww. ustawy, oraz za wyjątkiem zadań określonych w § 28 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, wobec następujących wojewódzkich jednostek organizacyjnych:
  1. Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
  2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,
  3. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu,
  4. Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach,
  5. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
  6. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
  7. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
  8. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu,
 2. składanie propozycji związanych z łączeniem przekształcaniem i likwidacją podmiotów leczniczych funkcjonujących w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo, oraz współpraca z departamentem właściwym ds. finansów w tym zakresie,
 3. dokonywanie analiz działalności leczniczej, realizowanej przez podmioty lecznicze, funkcjonujące w formie SP ZOZ oraz w formie spółek kapitałowych, dla których podmiotem tworzącym lub udziałowcem jest Samorząd Województwa Opolskiego,
 4. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad niżej wymienionymi spółkami w zakresie przedmiotu działalności, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa:
  1. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.,
  2. Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup,
  3. Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.,
  4. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
 5. realizacja działań, związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu Województwa dla podmiotów leczniczych, dla których jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami tworzącymi,
 6. prowadzenie spraw związanych z organizacją i finansowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów,
 8. realizacja zadań w zakresie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego lub /i realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022,
 9. bieżąca współpraca, koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań statutowych i zleconych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
 10. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 11. realizacja zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego pomocy z budżetu Województwa na likwidację szkód, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
 12. realizacja zadań związanych z powołaniem i odwołaniem członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, organizacja pracy Rady,
 13. organizowanie pracy Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych,
 14. realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie min. tworzenia i prowadzenia zakładów aktywności zawodowej,
 15. realizacja działań kontrolnych, dotyczących:
  1. prawidłowości wykonywania zadań statutowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, z wyłączeniem kontroli finansowych,
  2. funkcjonowania ośrodków adopcyjnych z terenu województwa opolskiego,
  3. prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Opolskiego, udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  4. wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert i otrzymanych w trybie pozakonkursowym przez organizacje pożytku publicznego,
 16. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami rządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
 17. opracowywanie i wdrażanie dokumentów o charakterze strategicznym, strategii sektorowych i programów, dotyczących ochrony, promocji zdrowia oraz polityki społecznej, a także profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie dotyczącym problematyki uzależnień,
 18. opracowanie i realizacja Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 19. realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym opracowywanie profilaktycznych programów zdrowotnych, opartych o cele wynikające z Narodowego Programu Zdrowia oraz z dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia
  i polityki społecznej dla województwa opolskiego,
 20. współpraca z kluczowymi instytucjami w zakresie zdrowia i polityki społecznej,
 21. realizacja zadań w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 22. realizacja zadań wynikających z funkcji eksperta wojewódzkiego ds. informacji o narkotykach i narkomanii,
 23. realizacja zadań w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS,
 24. realizacja zadań wynikających z procedury wydawania zezwoleń na prowadzenie leczenia substytucyjnego przez podmioty lecznicze,
 25. organizowanie konkursów ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz ocena i kontrola rozliczania przyznanych w drodze konkursu środków finansowych.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Wytworzono: 25.04.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 12.09.2016, 14:46
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 01.03.2023, 11:58
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 9687

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry