Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

ul. Ozimska 19
45-057, Opole
tel.: (+48) 77 44 45 570
e-mail: drp@opolskie.pl

Dyrektor: Waldemar Zadka
Z-ca Dyrektora: Arkadiusz Tkocz

Komórki organizacyjne:

 • Referat Planowania Strategicznego (RPS)
 • Referat Badań i Ewaluacji (RBE)
 • Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (RZP)
 • Referat Geodezji i Kartografii (RGK)

W Departamencie funkcjonują:

 • stanowisko Geodety Województwa,
 • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. koordynacja i realizacja zadań  związanych z opracowaniem i rozpowszechnianiem strategii rozwoju województwa opolskiego,
 2. współpraca z departamentami Urzędu w zakresie monitorowania strategii, w tym w sporządzaniu corocznego raportu o stanie województwa,
 3. wdrażanie inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora,
 4. opiniowanie i współpraca z właściwymi ministerstwami w przygotowywaniu i monitorowaniu strategii krajowych oraz innych dokumentów rozwojowych,
 5. koordynacja prac związanych z polityką rozwoju realizowaną przez samorząd województwa, współpraca w tym zakresie ze stroną rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, komórkami organizacyjnymi Urzędu i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
 6. współdziałanie z departamentem właściwym ds. funduszy europejskich w monitorowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, monitorowaniu realizacji strategii i programów finansowanych ze środków europejskich,
 7. realizacja zadań wynikających z procesu ewaluacji  funduszy unijnych wdrażanych w województwie opolskim i współpraca w przedmiotowym zakresie ze stroną rządową oraz instytucjami zaangażowanymi w ich realizację w regionie, w tym koordynacja prac Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem,
 8. prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych oraz prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie, w tym koordynacja zadań Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego,
 9. prowadzenie prac diagnostycznych na potrzeby planowania strategicznego i działalności operacyjnej na rzecz realizowanej polityki rozwoju,
 10. zarządzanie Portalem Sprawozdawczym w ramach Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej oraz współpraca w tym zakresie z innymi departamentami Urzędu,
 11. prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem i prowadzeniem polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 12. prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem audytu krajobrazowego województwa,
 13. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem programów rewitalizacji oraz pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w procesie koordynacji działań rewitalizacyjnych,
 14. realizacja zadań promocyjno-edukacyjnych dotyczących kształtowania
  i zagospodarowania przestrzeni, w tym organizacja Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego,
 15. realizacja zadań w zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 16. opiniowanie spraw dotyczących ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych obiektów fizjograficznych,
 17. współdziałanie z organami służby geodezyjnej i kartograficznej przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie,
 18. obsługa techniczna i wsparcie współtworzących Regionalną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej organów administracji publicznej oraz osób trzecich, w tym Centrum Usług Wspólnych wraz z Geoportalem.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

Metryczka

Wytworzono: 30.07.2015
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 12.09.2016, 14:46
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 07.06.2024, 10:30
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 6910

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry