Departament Infrastruktury i Gospodarki

ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 44 82 140, 77 44 82 141
fax: (+48) 77 44 82 142
e-mail: dig@opolskie.pl

Dyrektor: Remigiusz Widera
Z-ca Dyrektora: Adam Kowalczyk

Komórki organizacyjne:

 • Referat Infrastruktury (RI)
 • Referat Transportu i Gospodarki (RTG)

W Departamencie funkcjonuje Pełnomocnik ds. zmian klimatycznych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. realizacja zadań w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym związanych z zarządzaniem ruchem na drogach oraz z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,
 2. realizacja zadań związanych z inwestycjami, remontami, utrzymaniem oraz zarządzaniem drogami wojewódzkimi, dla których zarządcą jest Zarząd,
 3. realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo energetyczne, w tym opiniowanie projektów założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jednostek samorządu terytorialnego oraz planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, a także spraw związanych z udzielaniem, cofaniem i zmianą koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych,
 4. realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych związanych z nadawaniem numerów drogom gminnym i powiatowym, ustalaniem przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych oraz zaliczaniem dróg do odpowiednich kategorii,
 5. realizacja zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego wynikającej z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 6. realizacja zadań związanych z organizacją kolejowych przewozów pasażerskich wraz z zarządzaniem taborem kolejowym, który jest własnością Województwa,
 7. realizacja zadań związanych z aktualizacją i wdrożeniem Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa opolskiego,
 8. realizacja zadań związanych z procesem egzaminowania w zakresie ustawy o kierujących pojazdami,
 9. realizacja zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
 10. realizacja zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
 11. realizacja zadań związanych z przyznawaniem dopłat do biletów ulgowych wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich,
 12. realizacja zadań związanych z zezwoleniami na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
 13. realizacja zadań dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne,
 14. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym,
 15. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, pozyskiwaniem środków i realizacją przedsięwzięć w ciągu dróg wojewódzkich,
 16. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem i budową szlaków oraz ścieżek rowerowych,
 17. opracowywanie i wdrażanie planów sektorowych oraz programów dotyczących rozwoju infrastruktury,
 18. koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań z zakresu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorców, w tym opracowanie zbiorczych sprawozdań na podstawie danych uzyskanych od departamentów,
 19. wykonywanie czynności nadzoru wobec następujących jednostek organizacyjnych:
  1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, za wyjątkiem zadań określonych w § 21 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego UMWO,
  2. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
  3. Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu,
 20. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie przedmiotu działalności spółek, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa, jak niżej:
  1. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.,
  2. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.,
  3. POLREGIO S.A.,
  4. Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o.,
 21. współpraca z Regionalnym Funduszem Pożyczkowym,
 22. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem wsparcia finansowego dla przewoźników wykonujących przewozy autobusowe i operatorów przewozów autobusowych w ramach programu pomocowego,
 23. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami budżetu województwa przeznaczonymi na ochronę gruntów rolnych,
 24. prowadzenie toczących się postępowań sądowych po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
 25. koordynacja i realizacja działań na rzecz rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim,
 26. współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie gospodarki wodnej, przeciwpowodziowej, suszy i zmian klimatu, a także reprezentowanie Marszałka w wydarzeniach związanych z tymi obszarami.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Wytworzono: 25.04.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 12.09.2016, 14:46
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 15.03.2022, 10:33
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 12749

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry