Departament Edukacji i Rynku Pracy

ul. Ozimska 19
45- 057, Opole
tel.: (+48) 77 444 55 40
e-mail: dep@opolskie.pl

Dyrektor: Bartosz Medyk
Z-ca Dyrektora: Krzysztof Grzęda

 1. Zakres działania Departamentu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.
 2. W departamencie funkcjonuje Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego Wielokulturowości.
 3. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. zabezpieczenie oraz tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i finansowych dla funkcjonowania szkół oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,
  2. wykonywanie czynności nadzoru oraz sprawozdawczości wobec następujących jednostek organizacyjnych:
   1. Opolskie Centrum Edukacji,
   2. Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu,
   3. Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu,
   4. Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,
   5. Zespołu Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu,
   6. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,

   w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

  3. wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, przekształcaniem oraz likwidacją szkół,
  4. merytoryczna ocena realizacji planów finansowych jednostek wymienionych w pkt. 2,
  5. organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek wymienionych w pkt. 2,
  6. dokonywanie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
  7. przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach,
  8. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim,
  9. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie polityki oświatowej w regionie,
  10. wspieranie kształcenia młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy i określanie na tej podstawie sieci placówek i szkół o znaczeniu regionalnym,
  11. prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej szkół ,
  12. wspieranie, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz jednostkami samorządu terytorialnego, kształcenia ustawicznego mieszkańców województwa opolskiego,
  13. nadzór nad realizacją zadań w zakresie polityki rynku pracy, z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach funduszy unijnych,
  14. wspieranie rozwoju kształcenia ogólnego i zawodowego w województwie opolskim,
  15. realizacja spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie nauki i edukacji,
  16. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, uczelniami, szkołami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi m.in. poprzez organizację
   i współorganizację programów, projektów, konkursów, olimpiad,
  17. prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej dotyczących edukacji i nauki,
  18. opracowanie i wdrażanie programów dotyczących rozwoju edukacji i nauki, w tym również finansowanych ze środków unijnych,
  19. przygotowanie i opiniowanie analiz dotyczących programów, ewaluacji w zakresie edukacji, a także udział w pracach zespołów tematycznych,
  20. wspieranie i promocja przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze regionalnym poprzez dofinansowanie zadań publicznych,
  21. realizowanie polityki Samorządu Województwa w zakresie różnorodności kulturowej, wspieranie inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych oraz  potrzeb kulturowych i oświatowych tych środowisk.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

Metryczka

Wytworzono: 02.05.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 12.09.2016, 14:12
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 01.02.2024, 15:45
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 9479

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry