Udostępnienie informacji o środowisku

Kategoria:Sprawy obywatelskie > Środowisko
Podmioty uprawnione:

Każdy

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek o udzielenie informacji o środowisku.
  2. Naliczenie opłaty za udostępnienie informacji i poinformowanie strony o jej wysokości.
  3. Uiszczenie opłaty i udostępnienie informacji.
Opłaty:

Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie, a także za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów pobiera się opłatę w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 120).

Organ właściwy:Marszałek Województwa – udostępnienie informacji lub decyzja administracyjna odmawiająca udostępnienia informacji
Miejsce składania dokumentów:

Wniosek o udzielenie informacji o środowisku można składać:
• osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu:
Marszałek Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Hallera 9
45-867 Opole
• w formie elektronicznie na adres: dos@opolskie.pl
• w formie papierowej na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
Marszałek Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).
  •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 120).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres: ul. Oleska 19, 45-052 Opole), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Departament Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 18.07.2016
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 18.07.2016, 08:58
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 04.04.2022, 11:23
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1973

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry