Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej – produkty

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty, a którzy nie uzyskali (samodzielnie lub przez organizację odzysku) określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska poziomów odzysku i recyklingu powinni złożyć stosowne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej oraz uiścić opłatę na rachunek redystrybucyjny urzędu marszałkowskiego.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Zgodnie z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r. ustawa dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty ( zgodnie z załącznikiem 4a do ustawy).

Wprowadzenie produktów do obrotu następuje:

 • w przypadku produktów wytworzonych w kraju – w dniu wydania z magazynu,
 • w przypadku importu – w dniu dopuszczenia ich do obrotu na terytorium Unii Europejskiej,
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów – w dniu wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwpólnotowe nabycie.

Rejestr:
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie określonym ustawą, podlega wpisowi do Rejestru BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Wpis do rejestru  dokonywany jest na podstawie wniosku przedsiębiorcy. Wniosek należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.  Dokonując wpisu do rejestru, marszałek województwa nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy i zawiadamia o tym przedsiębiorcę. Za wpis do rejestru należy  uiścić  opłatę rejestrową oraz w następnych latach opłatę roczną, do momentu wykreślenia z rejestru.

Obowiązki wprowadzających produkty:
Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju. Obowiązki mogą być realizowane:

  • samodzielnie,
  • poprzez organizację odzysku.
   Informacje o masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

Organizacje odzysku opakowań:
Działalność wykonywana przez organizacje odzysku zobowiązuje do wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej, zawarcia w swej nazwie oznaczenie „organizacja odzysku”, posiadania wymaganego kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł oraz wykonywania wyłącznie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna.

Sprawozdawczość i opłata produktowa:
Przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty i organizacja odzysku, są obowiązani do sporządzenia i złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania, o wysokości należnej opłaty produktowej, w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Wyjątkowo sprawozdanie za 2019 rok należy złożyć do 30 czerwca 2020 roku! Sprawozdania po raz pierwszy za rok 2019 i lata następne należy składać elektronicznie tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO.  www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

Wprowadzający produkty oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu obowiązani są wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: recyklingu oraz odzysku. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach. Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego. Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.

Opłaty:

UMWO: 63 1160 2202 0000 0000 4089 4288 – PRODUKTY

Organ właściwy:Marszałek Województwa - weryfikacja sprawozdań
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Departament Ochrony Środowiska
ul. Hallera 9
45-867 Opole

Podstawa prawna:

Obowiązujące:

 • Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150),
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1903 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2485) – począwszy od roku 2020,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1598).
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.03.2016
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 08.03.2016, 11:59
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 09.01.2023, 11:14
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 625

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry