Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Kategoria:Zdrowie i polityka społeczna
Podmioty uprawnione:

Z wnioskiem może wystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art.87 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.)

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Psycholog wnioskujący o wpis do ewidencji jest zobowiązany do złożenia następujących  dokumentów:

  • wniosek o wpis do ewidencji (załącznik nr 1);
  • dyplom ukończenia magisterskich  studiów psychologicznych*,
  • dyplom ukończenia  z wynikiem pozytywnym podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu prowadzonych przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia*,
  • oświadczenie o niekaralności, za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (załącznik nr 2),
  • dokument uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów w kwocie 40 zł (wpłaty należy dokonać przelewem na konto Bank Millennium SA 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467 – tytułem: wpis do ewidencji uprawnionych psychologów ).

 

*Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów:

korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;

osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Ozimska 19, Opole, VIII piętro, numer pokoju  817

Podstawa prawna:

Art. 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.)

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Komórka organizacyjna:Referat Zdrowia

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 20.11.2015
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 20.11.2015, 13:41
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 20.01.2023, 14:40
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 159

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry