Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ubiegające się o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych,
  2. Dwa egzemplarze projektu robót geologicznych.
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

UWAGI:
We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

Czas realizacji:
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postepowania.

Opłaty:

Opłata skarbowa: 10 zł
Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Opola
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. t. j. z 2021r. poz. 1420 późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015r., poz. 964),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  Dz. U. t. j. z 2021r. poz. 1923, z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji (koncesji) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska (00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54 ), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Osoba do kontaktu:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Komórka organizacyjna:Referat Geologii

Metryczka

Wytworzono: 21.10.2015
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 21.10.2015, 13:40
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 01.02.2022, 09:39
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 279

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry