Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ubiegające się o zatwierdzenie dokumentacji geologicznych.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. wniosek o zatwierdzenie dokumentacji,
  2. cztery egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej.
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłaty:
Opłata skarbowa: 10 zł
Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Opola
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015r., poz. 987),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 2033),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020r., poz. 1546, z późn. zm.),
Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska (00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54 ), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).
Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Komórka organizacyjna:Referat Geologii

Metryczka

Wytworzono: 21.10.2015
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 21.10.2015, 12:47
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 11.05.2021, 11:09
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 182

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry