Ustanawianie i wygaszanie tytułów prawnych do nieruchomości dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Kategoria:Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne > Nieruchomości
Podmioty uprawnione:

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie, w trwały zarząd (wzór wniosku w załączeniu)
  • Wniosek o wygaszenie prawa trwałego zarządu do nieruchomości (wzór wniosku w załączeniu)
  • Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego lub o przyjęciu nieruchomości do zasobu od jednostki,
  • Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego o ustanowieniu lub wygaszeniu prawa trwałego zarządu do nieruchomości. Protokół zdawczo – odbiorczy nieruchomości
Opłaty:

Wniosek bez opłat

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)
  • Uchwała Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2005 r. Nr 26, poz. 697 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr XXXI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2007 r. Nr 34, poz. 1323)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360)
Tryb odwoławczy:

Od decyzji o ustanowieniu lub wygaszeniu trwałego zarządu – 14 dni od daty otrzymania decyzji

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nieruchomości
Osoba do kontaktu:Łukasz Gil - Kierownik Referatu Nieruchomości
Telefon:774482190
Komórka organizacyjna:Departament Inwestycji i Nieruchomości

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 03.03.2023
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 19.10.2015, 10:33
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 03.03.2023, 09:09
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 58

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry