Uiszczanie opłaty eksploatacyjnej za kopalinę wydobytą ze złoża

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorca posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża – wg.wzoru
  2. dowody wpłaty na rzecz właściwej miejscowo gminy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UWAGI !!!
  • W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna, bądź nie przesłał informacji organ koncesyjny wszczyna postępowanie z urzędu, które kończy się wydaniem decyzji naliczającej opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę.
  • Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje.
Opłaty:

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym (półroczu). Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, w sposób określony poniżej:

  1. 40 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, BGK III O. w Warszawie nr rachunku 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013
  2. 60 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności objętej koncesją. Opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę towarzyszącą ustala się jako iloczyn 50% stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny towarzyszącej wydobytej w okresie rozliczeniowym.
Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm.),
  • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego – stawki ustalane są dla danego roku kalendarzowego,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresy przepisów prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2015, poz. 406),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego(Dz. U. 2019, poz. 1202).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska (00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54 ), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Komórka organizacyjna:Referat Geologii

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.10.2015
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 21.10.2015, 11:40
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 11.05.2021, 11:35
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 113

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry