Udzielanie/zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność wydobywczą

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny powinien zawierać:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
opis: podać nazwę firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP ;
opis: podać w/w numery,
załączniki: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników)
3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja
opis: określić ww. rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej,
4. określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości
opis: zestawienie działek, w obrębie których prowadzona będzie działalność objęta koncesją (w granicach projektowanego obszaru górniczego) ze wskazaniem wszystkich właścicieli nieruchomości wraz z aktualnymi danymi adresowymi,
załączniki: aktualny wypis z ewidencji gruntów.
5. prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach, której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie, którego ubiega się wnioskodawca;
opis: zestawienie działek z podaniem prawa wnioskodawcy do nieruchomości,
załączniki: akty dokumentujące prawo do terenu np.: akty notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia, itp. (w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest wyłącznym właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem wpisanym w księdze wieczystej załączniki jak w pkt 4);
6. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;
opis: podać czas, na jaki ma być wydana koncesja (w latach) począwszy od daty wydania decyzji, podać datę rozpoczęcia działalności koncesyjnej;
7. określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
opis: określić środki, jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia wykonywania zamierzonej działalności,
załączniki: zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu, itp.);
8. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
opis: podać działania, jakie będą podejmowane aby przeciwdziałać ujemnemu wpływowi zamierzonej działalności na środowisko;
9. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
opis: nazwa złoża, położenie administracyjne (miejscowość, gmina, powiat),
załączniki: lokalizacja złoża przedstawiona na mapie topograficznej w odpowiedniej skali;
10. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;
opis: dokładny opis ww. zagadnień,
11. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
opis: nazwa obszaru górniczego i terenu górniczego, powierzchnia obszaru górniczego i terenu górniczego oraz zestawienie współrzędnych punktów załamania ww. obszarów,
załączniki: 5 egz. mapy sytuacyjno – wysokościowej obszaru górniczego i terenu górniczego w odpowiedniej skali (w przypadku występowania obszaru górniczego i terenu górniczego na terenie więcej niż 1 gminy po 1 dodatkowym egzemplarzu dla każdej gminy);
12. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
opis: określenie geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia lub wtłaczania wód do górotworu;
13. prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy,
załączniki: kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża lub zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji lub umowa zawarta z Ministerstwem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
14. Ponadto do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:
a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
opis: przed złożeniem wniosku koncesyjnego należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W treści wniosku koncesyjnego należy podać: nr decyzji (jeżeli nadano), datę, znak decyzji oraz nazwę organu wydającego decyzję,
załączniki: kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności;
b) projekt zagospodarowania złoża;
opis: do wniosku dołącza się projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.
załącznik: 2 egz. projektu zagospodarowania złoża;
c) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Czas realizacji:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku zmiany koncesji stosuje się przepisy odpowiednio jak do udzielenia koncesji.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • 616 zł za wydanie koncesji
  • 308 zł za wydanie decyzji zmieniającej koncesję
  • 10 zł w przypadku zmiany nazwy przedsiębiorcy

Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Opola
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. t. j. z 2021r., poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r., poz.162 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. t. j. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. t. j. z 2021r., poz. 1972 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. t. j.  z 2021r., poz. 1923 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji (koncesji) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska (00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54 ), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Komórka organizacyjna:Referat Geologii

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.10.2015
Wytworzono przez: Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Opublikowano: 21.10.2015, 12:43
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 01.02.2022, 09:31
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 289

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry