Organizacja przetargów na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego

Kategoria:Sprawy obywatelskie > Działalność gospodarcza > Nieruchomości
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • Uchwała Zarządu Województwa o powołaniu Komisji Przetargowej
 • Uchwała Zarządu Województwa o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu lub o rokowaniach,
 • Odpis księgi wieczystej nieruchomości i wypis z katastru nieruchomości
 • Wpłata wadium lub zaliczki (minimalne wymagania oferty oraz wysokość wadium określone są każdorazowo w ogłoszeniu o przetargu lub rokowaniach)
 • Oświadczenie uczestnika przetargu lub rokowań o zapoznaniu się z warunkami (wzór w załączeniu)
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu lub rokowań
 • Umowa cywilno prawna najmu, dzierżawy lub umowa notarialna sprzedaży nieruchomości
Opłaty:

Wadium lub zaliczka określone w ogłoszeniu o przetargu lub rokowaniach

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kancelaria Ogólna
Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094)
 • Uchwała Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2005 r. Nr 26, poz. 697 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXXI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2007 r. Nr 34, poz. 1323)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:

Skarga na czynności związane z przeprowadzaniem przetargu lub rokowań w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku lub pisemnego powiadomienia (przetarg pisemny) wniesiona do Zarządu Województwa Opolskiego

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nieruchomości
Osoba do kontaktu:Łukasz Gil - Kierownik Referatu Nieruchomości
Telefon:77 44 82 190
Komórka organizacyjna:Departament Inwestycji i Nieruchomości

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 19.10.2015
Wytworzono przez: Bożena Rogowska - Dyrektor Biura Skarbu Województwa
Opublikowano: 19.10.2015, 10:27
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 03.03.2023, 10:00
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 88

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry