Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Kategoria:Działalność gospodarcza
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 382 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619)

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy jest dokonywany na pisemny wniosek podmiotu (wzór wniosku określony w ww. rozporządzeniu), zawierający następujące dane:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile podmiot taki numer posiada, oraz miejsce prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do której został wpisany;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
 4. zakres prowadzonych kursów;
 5. datę i podpis wnioskodawcy.

Wraz z wnioskiem, należy złożyć oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

 1. imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

oraz
Oświadczenie że podmiot nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Oświadczenie powinno być złożone przez osobę fizyczną (w przypadku jednoosobowej działalności) lub członków organu osoby prawnej.

Za wpis do rejestru pobierana jest opłata w wysokości 600 zł (sześćset złotych).

Opłatę należy wnieść na poniżej podany numer konta, w tytule należy zawrzeć dane zgodnie z poniżej określonym wzorem:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Nr konta:
70 1160 2202 0000 0000 7165 0243

Tytułem:
„Nazwa przedsiębiorcy”, „adres”, opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy

Organ właściwy:Marszałek Województwa – zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul.gen. J. Hallera 9 45-867 Opole

lub w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz.382 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Komórka organizacyjna:Departament Infrastruktury i Gospodarki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.11.2019
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Opublikowano: 13.08.2014, 13:20
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Zmodyfikowano: 13.04.2022, 10:54
Zmodyfikowano przez: Karolina Superczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 66

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry