Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

Kategoria:Sprawy obywatelskie
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne będące we właściwości Marszałka Województwa Opolskiego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania ubiegające się o wpis do ewidencji egzaminatorów

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Egzaminatorem może być osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
2)posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
a) prawo jazdy właściwej kategorii,
b) pozwolenie na kierowanie tramwajem,
2a) ukończyła 23 lata,
3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu,
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub wstanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do cyt. rozporządzenia;
2) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
3) kopię informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
4) kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
5) kopię orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami;
6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy lub odpowiednio kopię posiadanego pozwolenia lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat pozwolenia;
7) kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
8) kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin.

Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu.

Wymaganie dotyczące przedstawiania dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.

Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:
1) skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
2) dokumenty, o których mowa w § 50 ust. 1 rozporządzenia;
3) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów.

Opłaty:
1. Opłata za egzamin wynosi:
1) kat. A prawa jazdy – teoria 100 zł – praktyka 200 zł,
2) kat B lub T prawa jazdy – teoria 100 zł – praktyka 250 zł,
3) kat. C lub D prawa jazdy – teoria 100 zł – praktyka 300 zł,
4) pozwolenie – teoria 100 zł – praktyka 150 zł.Opłatę za egzamin należy wpłacić na konto:Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa nr rachunku bankowego: …………..tytuł wpłaty: WORD – Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ………, egz. praktyczny kat. …….. prawa jazdy.W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:
– dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
– dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
– załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
– dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
– dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

2. Za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów pobiera się opłatę w wysokości 50 zł (opłata pobierana po zdanym egzaminie weryfikacyjnym). 
Opłatę za wpis do ewidencji należy uiścić na rachunek bankowy:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Bank Millennium S.A. 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467

Tytułem: opłata za wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy.

Miejsce składania dokumentów:
WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 4 TYGODNIE PRZED TERMINEM EGZAMINU WERYFIKACYJNEGO, ZATWIERDZONYM I OGŁOSZONYM PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY (harmonogram egzaminów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa).

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Referat Transportu i Gospodarki
ul. gen. J. Hallera 9,
45-867 Opole
tel. 77 4482154

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.);

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.);

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);

4.Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232);

5.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r. poz. 974);

6.Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (Dz. Urz. MIiR z 2017 r., poz. 12)

Uwagi:

Marszałek Województwa Opolskiego podejmuje decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów po otrzymaniu od Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez Ministra właściwego do spraw transportu, informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub w zakresie pozwolenia oraz po dostarczeniu dowodu opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów (50 PLN).

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

II. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWO, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, e-mail: iod@opolskie.pl., tel. 77 541 64 50.

III. Cele przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji zadań dot. prowadzonej ewidencji egzaminatorów (art. 58 ustawy o kierujących pojazdami).

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa wynika z art. 58 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) oraz § 50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232, z późn. zm.).

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania przepisów ustawy o kierujących pojazdami (brak możliwości skierowania na egzamin weryfikacyjny i wpisu do ewidencji egzaminatorów).

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umieszczenia w ewidencji egzaminatorów tj. do czasu skreślenia z ewidencji na podstawie art. 71 ustawy o kierujących pojazdami, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej czyli 25 lat.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

X.  Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Przedmiot sprawy:

Wpis do ewidencji egzaminatorów odbywa się w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Opolskiego

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Komórka organizacyjna:Departament Infrastruktury i Gospodarki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.11.2019
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Opublikowano: 13.08.2014, 13:29
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Zmodyfikowano: 13.04.2022, 11:06
Zmodyfikowano przez: Karolina Superczyńska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1086

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry