Wydawanie zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

Kategoria:Działalność gospodarcza
Podmioty uprawnione:

Przewoźnicy posiadający licencję na krajowy lub międzynarodowy przewóz osób.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami:

Linie regularne:

 1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 2. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 3. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, w oryginale lub zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 4. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 5. cennik;
 6. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
 7. kopia licencji;
 8. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację, że jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 9. numer NIP;
 10. numer Regon.

Linie regularne specjalne:

 1. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi, w oryginale lub zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 5. kopia licencji;
 6. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację, że jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 7. numer NIP;
 8. numer Regon.

Materiały do pobrania na końcu wpisu, tj.:

R – wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób – przewozy regularne,

RS – wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób – przewozy regularne specjalne.

Informujemy również, że zamieszczone poniżej dokumenty nie są obligatoryjne, a złożone wnioski na innych dokumentach będą nadal rozpatrywane.

Opłaty:

Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na regularny przewóz osób (wnoszona najpóźniej przy odbiorze zezwolenia) określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych:


Okres ważności zezwolenia

Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu – nie wykraczający poza obszar województwa

Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa

do 1 roku

350 zł

500 zł

do 2 lat

400 zł

550 zł

do 3 lat

450 zł

600 zł

do 4 lat

550 zł

650 zł

do 5 lat

600 zł

700 zł

 

Dla zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób opłata wynosi odpowiednio 50 % jak za wydanie zezwolenia na przewóz regularny.

Za zmianę zezwolenia na regularny lub regularny specjalny przewóz osób, opłata wynosi 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia

Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

Wymienione opłaty wnoszone są na konto Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Bank Millennium S.A. o/Opole Nr 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467

Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki
ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

lub Kancelaria Ogólna
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. gen. J. Hallera 9
45-867 Opole

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Komórka organizacyjna:Departament Infrastruktury i Gospodarki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.11.2019
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Opublikowano: 04.06.2014, 09:39
Opublikowano przez: Katarzyna Piechówka
Zmodyfikowano: 19.02.2024, 12:31
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 177

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry