Wydawanie decyzji lub podejmowanie uchwał o udzieleniu ulg w spłacie należności pieniężnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Kategoria:Finanse
Podmioty uprawnione:

Dłużnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek dłużnika w sprawie ulgi zawiera:

 1. podstawowe dane wnioskodawcy:
  1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania;
  2. w przypadku pozostałych dłużników: nazwę jednostki, NIP, REGON, klasę PKD, adres siedziby;
 2. sprecyzowanie żądania;
 3. uzasadnienie żądania;
 4. określenie terminu spłaty (w przypadku przesunięcia terminu zapłaty);
 5. określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty (w przypadku podziału na raty).

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wszystkie okoliczności podane we wniosku oraz zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi.

Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg, jest przedłożenie wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:

 1. wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informacji niezbędnych do udzielenia tej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
Organ właściwy:Zarząd Województwa lub Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXI/342/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym (Dz. U. W.O. z 13.09.2017r. poz. 2264). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19a), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Finansów
Komórka organizacyjna:Departament Finansów

Metryczka

Wytworzono: 08.10.2012
Wytworzono przez: Barbara Pomianowska – Dyrektor Departamentu Finansów
Opublikowano: 08.10.2012, 10:32
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 27.02.2024, 09:36
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 123

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry