Wydawanie decyzji określającej opłatę za korzystanie ze środowiska

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Wszczęcie postępowania administracyjnego następuje z urzędu – dot. podmiotu korzystającego ze środowiska, tj. wprowadzającego gazy i pyły do powietrza, składującego odpady, który nie uiścił opłaty lub uiścił ją w wysokości budzącej zastrzeżenia lub w ogóle nie złożył sprawozdania.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – z urzędu
  2. Stwierdzenie braku zaległości podatkowej – decyzja umarzająca wszczęte postępowanie
  3. Stwierdzenie zaległości podatkowej – decyzja opłatowa
Opłaty:

Numer konta: 16 1160 2202 0000 0000 4089 4067

Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.)
  • Akty wykonawcze ministra właściwego do spraw klimatu określające zasady ponoszenia opłat oraz  wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska
Tryb odwoławczy:

Od decyzji opłatowej stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji

Metryczka

Wytworzono: 25.02.2011
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 25.02.2011, 13:30
Opublikowano przez: Krzysztof Sługocki
Zmodyfikowano: 09.01.2023, 11:06
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 731

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry