Wydawanie decyzji określającej opłatę produktową

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Wszczęcie postępowania administracyjnego następuje z urzędu – dot. podmiotów wprowadzających na rynek polski opakowania lub produkty w opakowaniach, które nie uiściły opłaty produktowej lub uiściły ją w wysokości budzącej zastrzeżenia.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – z urzędu.
  2. Stwierdzenie braku zaległości podatkowej – decyzja umarzająca wszczęte postępowanie,
  3. Stwierdzenie zaległości podatkowej – decyzja określająca wysokość opłaty produktowej,
  4. Stwierdzenie braku wpłaty do decyzji określającej wysokość opłaty produktowej – decyzja określająca wysokość dodatkowej opłaty produktowej (połowa naliczonej pierwotnej opłaty produktowej),
Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007r., nr 90, poz. 607 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. z 2010r., Nr 259, poz. 1774)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2007r., Nr 109, poz. 752)
Tryb odwoławczy:

Od decyzji określającej wysokość opłaty produktowej stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.02.2011
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 25.02.2011, 13:30
Opublikowano przez: Krzysztof Sługocki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 190

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry