PS WPR 2023-2027 https://bip.opolskie.pl/2023/03/ps-wpr-2023-2027/           Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)  

Wsparcie finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej będzie przyznawane na podstawie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). To dokument opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 31.08.2022 r.

PS WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej:

 1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,
 2. zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w  tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i  cyfryzację,
 3. poprawa pozycji rolników w  łańcuchu wartości,
 4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a  także do zrównoważonej produkcji energii,
 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i  wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i  powietrze,
 6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i  krajobrazu,
 7. przyciąganie młodych rolników i  ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
 8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i  rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w  tym biogospodarki i  zrównoważonego leśnictwa,
 9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i  zdrowia, w  tym bezpiecznej, bogatej w  składniki odżywcze i  zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt,
oraz cel przekrojowy modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.  

Samorząd Województwa Opolskiego będzie realizował w ramach Wspólnej Polityki Rolnej następujące interwencje:

I. 10. 8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym

W ramach interwencji wspierane będą prace związane z opracowaniem i realizacją projektu scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Interwencja przyczyni się do poprawy rozłogu gruntów, a w konsekwencji do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez realizację inwestycji polegających na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz urządzeń wodnych zwiększających retencję.

I. 10. 10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi

W ramach interwencji  będzie wspierany rozwój infrastruktury wiejskiej, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia, a także będzie wspierana infrastruktura ukierunkowana na poszanowanie środowiska i klimatu. Przewiduje się dwa schematy:
 • Obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków
 • Obszar B Inteligentna wieś

I. 13. 1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Interwencja LEADER ukierunkowana będzie na budowaniu lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich , w tym przez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych. W ramach interwencji planowane są 2 komponenty:
 1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (projekty realizowane przez beneficjentów w ramach LSR).
 2. Zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju (koszty funkcjonowania LGD).
Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczono szczegóły dotyczące Planu.  

Harmonogram planowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego naborów w ramach PS WPR 2023-2027 na 2024 r.

Ogłoszenia o naborach wniosków

Nabór w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent: Zarządzanie LSR Termin naboru: 29.04.2024 r. - 06.06.2024 r. Miejsce składania wniosków: Wnioski będzie można składać za pośrednictwem systemu informatycznego ARiMR PUE - link do strony: https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy: Wnioski o przyznanie pomocy może składać lokalna grupa działania, która jest stroną umowy ramowej przewidującej finansowanie komponentu Wdrażanie LSR ze środków EFRROW oraz posiada siedzibę na terenie województwa opolskiego Limit środków: 4 725 000 euro Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy Zmiany w umowie o przyznaniu pomocy polegają na aktualizacji zapisu w § 4 Środki finansowe przyznane na realizację operacji ust. 5 (usunięcie terminów planowanych transz zaliczek). Ww. zmiany obowiązują od 10 czerwca 2024 r. oraz zostały wprowadzone w związku z problemami technicznymi z obsługą wniosków o przyznanie pomocy w systemie IT ARiMR. Wzór umowy o przyznaniu pomocy Lista operacji wybranych do przyznania pomocy w ramach – Zarządzanie LSR  

Lokalne Grupy Działania

Harmonogram naborów wniosków ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania na rok 2024

Aktywne linki do Harmonogramu naboru wniosków poszczególnych LGD Stowarzyszenie Loklana Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" Nyskie Księstwo Jezior i Gór Stowarzyszenie Kraina św. Anny Partnerstwo Borów Niemodlińskich Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" Stowarzyszenie "Euro-Country" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"  

Konkurs na wybór LSR na lata 2023-2027

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Wnioski mogą składać lokalne grupy działania spełniające warunki określone w Regulaminie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ustawie z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm.).  

Nabór ekspertów do oceny lokalnych strategii rozwoju w ramach PS WPR 2023-2027

ZWO w dniu 29 maja 2023 r. przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w  ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz przyjęcia „Regulaminu wyboru ekspertów oraz prowadzenia wykazu ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.  

Promocja i informacja

Księga wizualizacji logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Logo PS WPR 2023-2027 Logo KSOW+ Logo dofinansowane z UE]]>
Marek Iwona Piotr Kobiela Piotr Kobiela Województwo Opolskie