Wersja historyczna publikacji, ważna od: 22.09.2016 13:27:43 do: 27.09.2016 09:30:44, opublikowana przez: Iwona Marek

Postępowanie w sprawie petycji

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PETYCJI
I. Podstawa prawna
  Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).
  W sprawach nieuregulowanych w ww. ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
II. Osoby uprawnione do złożenia petycji
  Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
III. Przedmiot petycji
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
IV. Wymogi formalne
  Petycja powinna być złożona w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeśli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeśli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • podpis podmiotu wnoszącego petycję, a jeśli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję - petycja składana w formie pisemnej;
 • adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję - petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Oprócz wymogów formalnych wymienionych powyżej, petycja może:
 • być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej ;
 • zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego składana jest petycja.
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać:
 • imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu;
 • zgodę podmiotu, w imieniu którego składana jest petycja, na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda dołączana jest do petycji.
Petycja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, w przypadku, gdy nie zawiera danych w zakresie:
 • oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeśli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeśli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów.
V. Organy właściwe do złożenia petycji
    Petycje można kierować do organów samorządu województwa:
Sejmiku Województwa Opolskiego
  lub Zarządu Województwa Opolskiego. Istnieje także możliwość skierowania petycji do Marszałka Województwa Opolskiego.
VI. Termin załatwienia sprawy
  Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy, od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiającego rozpatrzenie petycji w powyższym terminie, termin ten ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące.
  W przypadku, gdy adresat petycji nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, przysyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycje.
VII. Tryb odwoławczy
  Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:20.05.2016
Godzina wytworzenia:12:57
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry