Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.09.2016 09:48:45 do: 21.09.2016 09:50:08, opublikowana przez: Iwona Marek

Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego

Opracowanie jest dokumentem sporządzanym dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Jest opracowaniem nowego typu, określającym przyrodnicze uwarunkowania dla zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Zakres informacji zamieszczonych w opracowaniu spełnia funkcję:

 • informacyjno-diagnostyczną – informując o zasobach, ich stanie i kierunkach przekształceń,
 • analityczną – stanowiąc podstawę wyjściową do opracowań strategicznych i prognozowania kierunków zmian, działań zapobiegawczych i korygujących,
 • edukacyjną – popularyzując wiedzę o regionie,
 • wspomagającą zarządzanie i monitoring zmian środowiska przyrodniczego,
 • kreującą – określając kierunki działań ochronnych, kształtuje strukturę przestrzenną systemu przyrodniczego, określa obszary realizacji i sposoby rekultywacji i rehabilitacji terenu.
Opracowanie obejmuje następujące bloki tematyczne:
 • blok I – rozpoznanie i charakterystykę ogólną województwa,
 • blok II – diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska,
 • blok III – wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku z określeniem kierunków możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska,
 • blok IV – przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej środowiska (waloryzacja funkcjonalno-przestrzenna), w tym: - wskazanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności oraz optymalnego funkcjonowania przyrody, - wskazanie obszarów ochrony zasobów przyrodniczych, - wskazanie obszarów rozwoju funkcji użytkowych, - wskazanie obszarów zagrożeń i uciążliwości środowiskowych,
 • blok V – uwarunkowania ekofizjograficzne zagospodarowania przestrzennego województwa: - określenie obszarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej, - ograniczenia ekofizjograficzne z określeniem działań prewencyjnych, - określenie obszarów konfliktów przyrodniczo-przestrzennych,
 • blok VI – wnioski ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
W opracowaniu zawarto informacje o poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego, ich stanie i funkcjonowaniu, predyspozycjach wykorzystania i uwarunkowaniach rozwojowych. W szczególności informacje te obejmują rozpoznanie morfologii, geologii, hydrologii i hydrografii, klimatu i gleb województwa, krajobrazu i zasobów przyrodniczych oraz ich powiązań z terenami zewnętrznymi, aktualnego stanu komponentów środowiska, charakteru i trendów ich zmian. Opracowanie, z uwagi na zakres poruszanej problematyki może być dodatkowo wykorzystywane do:
 • sporządzania dokumentów planistycznych i studialnych na poziomie regionalnym,
 • sporządzania dokumentów strategicznych i programowych województwa,
 • sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko strategii, polityk, planów i programów o charakterze regionalnym,
 • zarządzania środowiskiem oraz monitorowania jego zmian,
 • udostępniania danych o środowisku,
 • popularyzacji wiedzy o środowisku przyrodniczym.
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:24.05.2011
Godzina wytworzenia:09:41
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry