Wersja historyczna publikacji, ważna od: 20.09.2016 10:59:53 do: 20.09.2016 13:39:31, opublikowana przez: Krzysztof Szwarcbach

Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa Opolskiego

/
Skarbnik Województwa Opolskiego
pokój: 207
tel.: (+48) 77 54 16 540
fax: (+48) 77 54 16 515
e-mail: s.mazur@opolskie.pl
Oświadczenia majątkowe

zadania:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Skarbnik Województwa – główny księgowy budżetu województwa – organizuje i nadzoruje opracowywanie projektu budżetu i zapewnia prawidłową jego realizację, czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, uczestniczy w pracach oraz obradach Zarządu i Sejmiku z głosem doradczym. Do zadań Skarbnika należy w szczególności: 1. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym m.in. wieloletniej prognozy dochodów i wydatków budżetu województwa oraz prognozy zobowiązań i długu publicznego oraz zmian do niej, 2. przygotowywanie projektu budżetu województwa, 3. realizowanie budżetu województwa poprzez nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej, a szczególnie dysponowanie środkami pieniężnymi i czuwanie nad prawidłowością zawieranych umów pod względem finansowym, 4. stałe analizowanie stanu środków finansowych budżetu województwa, 5. ustalanie oraz kontrola wewnętrzna i zewnętrzna obiegu dokumentów finansowych, 6. nadzór nad prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości finansowej, mając na względzie ochronę mienia Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz skuteczne rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, 7. składanie kontrasygnaty czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie pieniężne lub odmowa kontrasygnaty.

Stanisław Mazur

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Szwarcbach
Data wytworzenia:20.08.2015
Godzina wytworzenia:09:38
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry