Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.04.2023 11:12:03 do: nadal, opublikowana przez: Joanna Jaworska

Zawiadomienie o wydaniu koncesji Marszałka Województwa Opolskiego nr 131/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.13.2023.JJ na wydobywanie piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża „Zimnice Małe”, położonego na terenie miejscowości Zimnice Małe, gmina Prószków, pow. opolski, woj. opolskie, udzielonej Piotrowi Urbacka Firma Budowlana „URBACKA” z siedzibą w Źliniach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 t.j.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 t.j. z późn.zm.) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o udzieleniu Piotrowi Urbacka Firma Budowlana „URBACKA” z siedzibą w Źliniach  koncesji nr 131/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. znak: DOŚ-RG.7422.13.2023.JJ na wydobywanie piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża „Zimnice Małe”, położonego na terenie miejscowości Zimnice Małe, gmina Prószków, pow. opolski, woj. opolskie, dla eksploatacji prowadzonej w granicach obszaru górniczego „Zimnice Małe”,  i  jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy. Treść decyzji udostępniono dnia 25 kwietnia 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne”. Udostepnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II cyt. wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 45- 082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki
Data wytworzenia:25.04.2023
Godzina wytworzenia:11:14
Podmiot udostępniający:Marszałek Województwa Opolskiego
Przewiń do góry