Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.03.2023 14:06:31 do: nadal, opublikowana przez: Adriana Urbaniak

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

  OGŁOSZENIE Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach ogłasza konkurs  na stanowisko  Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej   Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 633), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430 tj.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896 ) oraz regulamin komisji konkursowej.   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U Nr 151 poz.896)   Oferty wraz z kompletem dokumentów wymienionych w  § 12 ust.1-3  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2021 poz.430)  prosimy kierować w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego t.j. do dnia 06.04.2023r pod adres: Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana  ul. Szpitalna 18, 48-140  Branice.   Na kopercie kandydat zaznacza: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Rehabilitacji  Neurologicznej” O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie. Kandydaci zgłaszający się do konkursu mogą uzyskać materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala w dziale  Kadr – budynek Administracji I piętro p. 12.  tel. 77 4034307 Wyżej wymieniony adres stanowi miejsce rozpatrzenia oferty.    

Data ważności:06.04.2023
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Krzysztof Nazimek Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
Data wytworzenia:27.03.2023
Godzina wytworzenia:14:03
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry