Wersja historyczna publikacji, ważna od: 16.02.2023 13:32:39 do: 02.05.2023 10:52:27, opublikowana przez: Iwona Marek

Organizowanie i koordynowanie działań związanych ze stażami podyplomowymi lekarzy i lekarzy dentystów

Kategoria:Zdrowie i polityka społeczna
Podmioty uprawnione:
 1. W celu uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym stażu cząstkowego wniosek składa podmiot leczniczy/grupowa praktyka lekarzy dentystów/lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską  – do Opolskiej Izby Lekarskiej;
 2. W celu uzyskania skierowania na staż podyplomowy wniosek składa absolwent studiów magisterskich na kierunkach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, mający stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa opolskiego – do Opolskiej Izby Lekarskiej;
Organ właściwy:1. Marszałek Województwa, w zakresie organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego, tj. m.in.: w zakresie ustalenia w porozumieniu z Izbą Lekarską oraz prowadzenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, zawarcia umów o realizację stażu z podmiotami prowadzącymi staż, oceny realizacji programu stażu podyplomowego przez lekarzy stażystów, opiniowania rozpoczęcia stażu w terminie innym niż 1 października lub 1 marca.

2. Opolska Izba Lekarska, w zakresie m.in. kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania, ustalenia w porozumieniu z Marszałkiem Województwa listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, organizacji szkoleń dla stażystów w zakresie komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego, w tym bioetyki oraz zdrowia publicznego.
Miejsce składania dokumentów:

Opolska Izba Lekarska
ul. Grunwaldzka 23
45-054 Opole
tel.: 77 454 59 39 (sekretariat)

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 poz. 1731 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.).

 

 

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje – kontakt:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Tel. 77 444 55 23

Przedmiot sprawy:

Organizacja staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów:

 • Zgodnie z art. 15 i 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 z późn. zm.) organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami polskimi zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa, innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa – zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej;
 • Staż lekarski i lekarsko-dentystyczny rozpoczyna się dwa razy w roku: 1 marca i 1 października. W uzasadnionych przypadkach właściwa okręgowa rada lekarska, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa, może wyrazić, na pisemny wniosek lekarza, zgodę na rozpoczęcie przez lekarza albo lekarza dentystę stażu podyplomowego w innym terminie albo może skierować lekarza do innego podmiotu prowadzącego staż podyplomowy;
 • Staż trwa odpowiednio: 13 miesięcy – w przypadku lekarza, 12 miesięcy – w przypadku lekarza dentysty. Czas trwania stażu może ulec przedłużeniu w przypadkach przewidzianych w art. 15a ust. 2 cyt. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • Okręgowa rada lekarska w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania lekarzy i lekarzy dentystów, którym przyznała prawo wykonywania zawodu na czas odbywania stażu i których wpisała na listę członków izby;
 • Po skierowaniu przez izbę lekarską stażystów do poszczególnych podmiotów, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, marszałek województwa zawiera z tymi podmiotami umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, na podstawie których marszałek przekazuje podmiotom środki na sfinansowanie staży podyplomowych. Po zakończeniu stażu podmiot rozlicza się ze środków otrzymanych i wydatkowanych na ten cel;
 • Lekarz stażysta otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 ze zm.) i ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 30 marca każdego roku;
 • Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego przekazuje marszałkowi województwa właściwy wojewoda na podstawie zawartej umowy, która określa wysokość środków oraz sposób i tryb ich przekazywania i rozliczania;
 • Marszałek zawiera dodatkowo z właściwymi podmiotami umowy na organizację oraz finansowanie obowiązkowych szkoleń dla osób odbywających staż podyplomowy, z obszaru: transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, realizowanego w ramach stażu w dziedzinie chorób wewnętrznych, szkolenia z profilaktyki onkologicznej, szkolenia z leczenia bólu oraz kurs podstawowych i zaawansowanych czynności ratunkowych (ALS/BLS) w ramach części stażu odbywanego w dziedzinie medycyny ratunkowej, których czas trwania oraz sposób realizacji określa ramowy program stażu podyplomowego lekarza.
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Komórka organizacyjna:Referat Zdrowia

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Data wytworzenia:05.10.2015
Godzina wytworzenia:12:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry