Wersja historyczna publikacji, ważna od: 09.01.2023 11:00:08 do: 20.04.2023 11:43:04, opublikowana przez: Iwona Marek

Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza, składujące odpady, mające obowiązek w drodze samoopodatkowania złożyć stosowany wykaz oraz uiścić opłatę na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Prawidłowo sporządzony wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska należy sporządzić zgodnie ze wzorem wykazu ogłoszonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019, poz. 2443) oraz według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Opłaty:

Numer konta: 16 1160 2202 0000 0000 4089 4067

Organ właściwy:Marszałek Województwa - weryfikacja wykazów i naliczenie opłat
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Deprtament Ochorny Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:

UWAGA – ZMIANY W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat z tytułu poboru wód oraz  z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.). W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska począwszy od 1 stycznia 2019 r. przedkładają do Marszałka Województwa Opolskiego wykazy zawierające informacje i dane o korzystaniu ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz składowania odpadów. Przedmiotowa nowelizacja dotyczy opłat należnych za rok 2018 oraz kolejne okresy rozliczeniowe i ma odzwierciedlenie we wzorach druków, których zmiana ukazała się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018, poz. 2527).

Do opłat należnych za okres do 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jednocześnie  w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu  każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (należnej począwszy od 2016 r.) nie przekracza 100 zł  podmiot korzystający ze środowiska zwolniony jest z obowiązku przedkładania wykazu.

Ponadto zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

UWAGA – ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.) wprowadzonych na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z  dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255), począwszy od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów  i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu  każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł.

 

Uwagi:

Stawki i formularze

 

Rok korzystania ze środowiska STAWKI WZORY DRUKÓW
2022 MP. z 2021 r. poz. 960 Dz.U. z 2019 r. poz. 2443*
2021 MP. z 2020 r. poz. 961 Dz.U. z 2019 r. poz. 2443*
2020 MP. z 2019 r. poz. 866 Dz.U. z 2019 r. poz. 2443*
2019 MP. z 2018 r. poz. 1038 Dz.U. z 2019 r. poz. 2443*
2018 Dz.U. z 2017 r. poz. 2490 Dz.U. z 2018 r. poz. 2527
2017 MP. z 2016 r. poz. 718 Dz.U. z 2014 r. poz. 274 z późn. zm.

*edytowalne wzory druków do pobrania znajdują się pod tabelą na dole strony

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Departament Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:15.01.2016
Godzina wytworzenia:11:10
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry